Patientsamverkan

Allt fler i vården inser att det blir lättare att hjälpa patienter att uppnå bättre hälsa om man samverkar. Att jobba med patienter, inte bara för dem, innebär både att patienterna ska vara delaktiga i sin egen vård och i utformningen av den. Vårdprofessionen har vetenskaplig expertis om sjukdomar och behandlingar, patienterna har ofta både kunskap om sådant vården inte känner till och kraft att bidra.

Kvalitetsregister är ett viktigt verktyg för att skapa ett partnerskap. Genom registren är det möjligt att ha en dialog om symtom, behandlingar och om välmående nu och över tid. Med samlad information om patienter kan man göra vården bättre för flera.

På QRC Stockholm arbetar vi aktivt för att öka patientsamverkan eftersom vi vet att vi kommer längre när patienten är med. När man vill arbeta tillsammans med patienter kan det vara svårt att veta vem man ska vända sig till och vem som är lämpligast att involvera. Ibland kan en kombination vara bra att använda sig av:

  1. Patient
    En person som är patient själv fungerar ofta utmärkt när fokus är på en individs upplevelse eller behov, eller när det inte finns en patientorganisation.
  2. Närstående
    Om patienterna har svårt att medverka på grund av sin sjukdom, funktionsnedsättning, ålder eller annan faktor kan närstående vara ett nödvändigt alternativ. Närstående har ofta en unik upplevelse som en nyckelperson i patientens team, och deras perspektiv kan vara värdefullt i sig.
  3. Patientföreträdare
    En patientföreträdare representerar medlemmar i en patientorganisation. Den kan också själv vara patient. En företrädare passar bäst när man vill ha en person med aggregerad kunskap om patientgruppen. Den används oftast i frågor om styrning och policy, till exempel i styrgrupper.

Vårt mål är att kvalitetsregister utvecklas inte bara för patienter, utan med patienter.