Certifieringsnivåer för nationella kvalitetsregister

Kriterierna för Nationella Kvalitetsregisters certifieringsnivåer uppdaterades den 9 september 2021.

Fyra nivåer av certifiering

De fyra olika nivåerna för certifiering gör registrens möjligheter till utveckling tydlig och ger en helhetsbild av registrens förutsättningar. De är tänkta som en signal om höga ambitioner med våra nationella kvalitetsregister och visar åt vilket håll utvecklingen strävar.

Registerkandidatnivå
Certifieringsnivå 3 (plus kriterier för registerkandidatnivå)
Certifieringsnivå 2 (plus kriterier för lägre nivåer)
Certifieringsnivå 1 (plus kriterier för lägre nivåer)

Ansökan

Till varje ansökan om ändrad certifieringsnivå ska en aktuell redovisning av hur registret uppfyller kriterierna bifogas. Kriterierna för en högre certifieringsnivå inkluderar även de kriterier som finns för lägre nivåer.

Observera att för de register som består av flera delregister ska varje delregister redovisas separat. Det kan betyda att olika delar av ett register får olika certifieringsnivå.

Bedömning och beslut

Vid bedömning av certifieringsnivå ska hänsyn tas till registrens olika förutsättningar. Det kan till exempel gälla medverkan av patient- eller brukarrepresentant eller möjligheten att samla relevanta patientrapporterade mått.

Det finns en övergripande princip för medelstilldelning kopplad till certifieringssystemet. Senast fem år efter att ett register har blivit godkänt som registerkandidat ska det uppfylla kriterier för certifieringsnivå 3 för att beviljas fortsatta medel.

Mer information

Information om certifieringsnivåer på Nationella Kvalitetsregisters webbplats