QRC Stockholm­

Vår vision är att bidra till en bättre hälso- och sjukvård genom att vårdpersonal, registerhållare, beslutsfattare, forskare, läkemedelsindustri och studenter regelbundet använder kvalitetsregister i sitt arbete och att patienter efterfrågar detta inom vård och omsorg.

 

Vi finansieras och arbetar på uppdrag av Region Stockholm, Karolinska Institutet (KI) och Nationella Kvalitetsregisters Ledningsfunktion.

 

Register- utveckling

QRC har stor erfarenhet av att utveckla register.
Vi kan hjälpa till med behovsanalys, lösningsförslag, kravställning samt avrop från ramavtal vad gäller
nya registerapplikationer.

Registerutveckling

Förbättrings- arbete

Uppnå förbättringar i vården och för patienterna. Utveckla ett hållbart sätt för hur man arbetar med uppföljning av vårdens resultat. Arbeta på ett strukturerat sätt.

Förbättringsarbete

Forskning

De nationella kvalitetsregistren får användas för forskning. För att använda personuppgifter i ett kvalitetsregister krävs tillstånd från
Etikprövningsnämnden samt ett beslut om utlämnande av data som har föregåtts en menprövning enligt Offentlighet- och sekretesslagen.

Forskning

Patient- samverkan

Patientsamverkan är viktig för att bidra till vårdens utveckling. Enligt patientsäkerhets-
lagen ska vårdgivare ge patienter och deras närstående möjlighet att vara delaktiga i sin egen vård och i utformningen av den. Vi arbetar aktivt med detta på flera sätt.

Patientsamverkan
@

QRC Stockholm
Besök: Lindhagensgatan 98, Post: box 6909, 102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00, info@qrcstockholm.se

QRC:s medarbetare

@

QRC Coachingakademi
Besök: Lindhagensgatan 98, Post: box 6909, 102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00, info@qrcstockholm.se

Coachingakademins medarbetare