Graviditetsregistret uppnår nationell täckning för automatisk dataförsörjning under 2024

Läkartidningen har publicerat en artikel om Graviditetsregistrets utmärkta insatser i nummer 15-16/2024. Graviditetsregistret kommer under 2024 att uppnå nationell täckning då Region Kronoberg kommer att anslutas till den automatiska överföringen från journalsystem till registret. Då samtliga regioner står inför införandet av nya journalsystem, har Graviditetsregistret också påbörjat samarbetet med regionerna för att upprätthålla fortsatt datainhämtning. Graviditetsregistret är ett kvalitetsregister med högsta möjliga certifieringsgrad.

Syftet med registret är att tillhandahålla data och resultat för landets verksamheter för att kunna utveckla vården, förbättra hälsan för gravida och deras barn samt främja en jämlik vård med hög kvalitet genom hela vårdkedjan. Datainhämtning sker via automatisk överföring från journalsystem, direktregistrering och via Graviditetsenkäten. Tillsammans med den ökade efterfrågan på data från Graviditetsregistret från sjukvården, forskare, myndigheter och allmänheten är registret viktig del i att säkerställa fortsatt utveckling och förbättring av vården för gravida och födande kvinnor på lokal, regional och nationell nivå.

Källa

Graviditetsregistret – nationell täckning uppnås under 2024. Läkartidningen 2024;121:23168