Kvalitetssäkring

Kvalitetsregisters data och analyser är efterfrågade i vårdens kvalitetsarbete, ledning och styrning samt forskning. Det är därför mycket viktigt att data i registren är rättvisande, korrekta och kompletta.

QRC Stockholm stödjer nationella kvalitetsregister med kvalitetssäkringsinsatser och samverkar med andra registercentrum och stödfunktionen för nationella kvalitetsregister.