Patientinformation

Alla patienter som är aktuella för medverkan i ett kvalitetsregister måste få information om det och möjlighet att välja att stå utanför.

Helst ska informationen lämnas före registreringen, men i vissa fall är det inte möjligt och då gäller att patienten ska ges information så snart som möjligt därefter. Patienten kan när som helst välja att få sina uppgifter borttagna ur registret. Vissa saker måste finnas med i informationen.

Det finns inget krav på hur informationen ska lämnas, till exempel skriftligt. Endast blankett eller broschyr i väntrum är dock inte tillräckligt.

När information lämnats krävs inte ett uttryckligt samtycke från patienten, annat än i vissa särskilda fall. Det innebär i praktiken att ”tyst samtycke” (så kallad Opt-out) oftast räcker för personuppgiftsbehandling i ett kvalitetsregister.

För mer information kontakt QRC:s projektledare.

Se mallar för information till patienter på Nationella Kvalitetsregisters webbplats