IT-plattform

Varje kvalitetsregister behöver IT-stöd för att kunna samla in data från inrapporterande vårdgivare och för att möjliggöra utdata till registrets användare (vården), Vården i Siffror samt andra intressenter. IT-stödet till kvalitetsregister sker idag antingen i ansvarig regions regi eller genom upphandlade externa leverantörer. QRC Stockholm stödjer anslutna registers CPUA (Centralt personuppgiftsansvarig myndighet) i arbetet med upphandling av IT-plattformar.

Pågående projekt

Ett nationellt arbete pågår med att ta fram en strategi för registerplattformar samt en plan för genomförande.
Om strategin för registerplattformar på Nationella Kvalitetsregisters webbplats

E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister.
Om uppdraget om digital nationell infrastruktur på regeringens webbplats