Värderingssystem för EQ-5D-5L

""

Hälsoekonomiska utvärderingar kan användas som vägledning vid beslut som syftar till att uppnå en kostnadseffektiv användning av hälso- och sjukvårdens resurser. Kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) är det hälsomått som vanligtvis rekommenderas för hälsoekonomiska utvärderingar. QALYs motsvarar levnadsår i full hälsa och beräknas genom att antalet levnadsår multipliceras med en QALY-vikt (mellan 0 och 1).

Ett sätt att beräkna QALY-vikter är att använda EQ-5D, som via ett frågeformulär mäter hälsorelaterad livskvalitet i fem dimensioner; rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. För att räkna ut QALY-vikten utifrån svaren på de olika frågorna i formuläret behövs ett värderingssystem, som väger samman svaren till en QALY-vikt.

I många av de hälsoekonomiska underlag som skickas in till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) används den version av EQ-5D som kallas EQ-5D-3L, i vilket varje hälsodimension beskrivs utifrån tre svarsalternativ. Ofta tillämpas ett brittiskt värderingssystem (även kallat ”Dolans värderingssystem” eller ”social tariff”) för beräkning av livskvalitetsvikter baserat på EQ-5D-3L. Idag finns en ny version av EQ-5D, EQ-5D-5L, där varje hälsodimension beskrivs utifrån fem svarsalternativ. Eftersom det på senare tid utvecklats ett flertal olika värderingssystem för EQ-5D-5L, men inget av dessa är baserat på en svensk befolkning, är det idag oklart hur QALY-vikter bör beräknas från den nya versionen av EQ-5D för ett svenskt beslutsfattarperspektiv.

Rapporten redovisar vilka värderingssystem som idag finns tillgängliga för EQ-5D-5L och diskuterar för- och nackdelar av att använda dessa värderingssystem för beslutsfattande i en svensk kontext. Rapporten är skriven på uppdrag av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Rapporten Värderingssystem för EQ-5D-5L (pdf, 1 MB)

 

Mer information

QRC Stockholm har tidigare genomfört ett projekt om EQ-5D som nu har övergått i förvaltning.
Information om EQ-5D – forskning, förvaltning och användarstöd