Forskningsprogrammet

Avtalet mellan Stockholms läns landsting och EuroQol Foundation för användning av EQ-5D inkluderar ett forskningsprogram som drivs av QRC Stockholm.

Syfte och forskningsfrågor

Forskningsprogrammets syfte är att studera hur EQ-5D och andra utfallsmått kan bidra till att förbättra underlaget för beslutsfattande.

Inom forskningsprogrammet utforskas följande övergripande områden:

  • Hur rapporteras EQ-5D i olika patient- och subgrupper, och i relation till sjukdomsprogression, interventioner, kliniska mått och andra patientrapporterade mått?
  • Hur kan EQ-5D data analyseras och presenteras för att stötta beslutsfattande och bidra till förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården?
  • Hur är de psykometriska egenskaperna (till exempel validitet och reliabilitet) av EQ-5D i olika patient- och subgrupper?
  • Hur kan data från nationella och regionala register komplettera och validera resultaten av ekonomiska utvärderingar?

Aktiviteter

Workshop den 26 november 2018 – How do we make better use of EQ-5D data?

Workshopen syftade till att utforska hur EQ-5D-data från nationella kvalitetsregister kan analyseras, presenteras och visualiseras för användning i förbättringsarbete eller för beslutsfattande. Målgruppen var särskilt inbjudna representanter från kvalitetsregister. Inbjudna talare var Nancy Devlin, David Parkin och Bas Janssen.

Arbete pågår med att ta fram en rapport utifrån workshopen.

Seminarium den 27 november 2018 – Vilken roll har patientrapporterade utfallsmått (PROM) i uppföljning av hälso- och sjukvård?

Syftet med seminariet var att öka våra kunskaper om hur PROM kan användas i förbättringsarbete och uppföljning av hälso- och sjukvård. Inbjudna talare var Nancy Devlin, David Parkin och Bas Janssen. 

Översikt EQ-5D och andra PROMs i nationella kvalitetsregister

I översikten kartläggs hur EQ-5D och andra PROMs samlas in, analyseras, presenteras och används. Intervjuer genomförs med representanter från de nationella kvalitetsregister som tecknat underlicensavtal för insamling av EQ-5D (ca 40 st), och datainsamling pågår hösten 2018. Publicering av resultat planeras till första kvartalet 2019.

Samarbeten

EuroQol Foundation

Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering, LIME, Karolinska Institutet

Publikationer

Rapport: Värderingssystem för EQ-5D-5L

Pågående arbeten:

  • Rapport från workshopen den 26 november om hur EQ-5D kan analyseras, presenteras och visualiseras
  • Översikt över hur EQ-5D samlas in och används inom de nationella kvalitetsregistren (publiceras februari 2019)

Anmälan om forskning

Användning av EQ-5D i forskningsstudier ska alltid registreras på EuroQols webbplats. I de fall insamlingen av EQ-5D sker inom ramen för ett underlicensavtal (kvalitetsregister) eller hängavtal (till exempel vård och behandling inom Stockholms läns landsting), ange ”Swedish PROMs program” vid registrering.

Utlämnande av EQ-5D-data från kvalitetsregister till forskare som inte deltar i  Swedish PROMs research program inom avtalet mellan QRC Stockholm och EuroQol Foundation, ska anmälas till QRC Stockholm på en särskild blankett. 

Blankett för anmälan om utlämnande av EQ-5D-data (docx)

Mer information

Läs mer om Forskningsprogrammet på KI:s webbplats

För mer information om forskningsprogrammet, kontakta emelie.heintz@ki.se.