Projekt EQ-5D – forskning, förvaltning och användarstöd

Bakgrund, syfte och mål

EQ-5D är ett standardiserat instrument för att mäta hälsoutfall före, under och efter behandling i vården. Det kan också användas för att göra hälsoekonomiska beräkningar.

EuroQol i Nederländerna äger rättigheterna till EQ-5D och licens krävs för användning. Eftersom insamling av EQ-5D-data sker i stor skala i Sverige, både i nationella kvalitetsregister och i vård och behandling, tecknades år 2015 ett huvudavtal mellan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och EuroQol. Huvudavtalet innebär godkänd licens för insamling och användning av EQ-5D i Sverige och gäller till och med december 2020. I samband med att huvudavtalet skrevs, tecknades också ett hängavtal som ger vårdgivare i Region Stockholm möjlighet att använda EQ-5D i vård och behandling.

Huvudavtalet mellan EuroQol och Region Stockholm inkluderar ett forskningsprogram som drivs av QRC Stockholm. Inriktningen på forskningsprogrammet syftar till att stärka metodutveckling och tillämpning av patientrapporterade utfallsmått, PROM.

Idag förekommer flera olika webblösningar och pappersversioner för användning av EQ-5D, vilket försvårar möjligheten att säkerställa att rätt versioner används. Den osäkra versionshanteringen och användningen av EQ-5D försvårar att giltig data rapporteras in som underlag för forskning och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. För att uppfylla avtalet med och EuroQol har nu ett projekt startats. I projektet ingår att

 • göra en genomlysning av hur EQ-5D används inom nationella kvalitetsregister och i vård och behandling inom Region Stockholm
 • införa en nationell tjänst inom 1177 Formulärhantering som kan
  – säkerställa att rätt versioner av EQ-5D används
  – underlätta för patienter att rapportera in EQ-5D till vårdgivare och kvalitetsregister
  – underlätta för hälso- och sjukvårdsförvaltningen att använda EQ-5D i avtalsuppföljningen med vårdgivare
 • bygga upp en förvaltning för EQ-5D som gör det tydligt för användare vart de ska vända sig med frågor som rör EQ-5D
 • stödja forskningsprogrammet Swedish PROMs Research Programme med resurser för studier och rapporter till EuroQol
 • öka metodkunskap om EQ-5D hos vårdgivare, kvalitetsregister och avtalshandläggare inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • ta fram förslag till beslut om hur EQ-5D ska hanteras efter att nuvarande huvudavtal löper ut 2020.

Tidsplan

Kvartal 3 och 4, 2018
Genomlysning av användning av EQ-5D inom kvalitetsregister och vårdgivare i Region Stockholm

Kvartal 2, 2019
Införande av en nationell tjänst inom 1177 Formulärhantering 

Kvartal 3, 2019
Förvaltningsplan för EQ-5D inom nuvarande huvudavtal och hängavtal klar