Mätningar med möjligheter

QRC Stockholm har i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset genomfört en inventering av täckningsgrad beträffande de nationella kvalitetsregister som används på Karolinska, samt en kartläggning av användningen av kvalitetsregister som verktyg i förbättringsarbete.

31 personer, varav 17 verksamhetschefer, har intervjuats om hur de använder kvalitetsregister i kliniskt förbättringsarbete; förutsättningar, framgångsfaktorer, hindrande faktorer samt stödbehov för att utveckla förbättringsarbetet. Metoden skapade en modell för kartläggning av kvalitetsregisters användning och nytta i vårdverksamheterna för vidare implementering inom Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting.

""

Sammanfattningsvis indikerar kartläggningen en hög täckningsgrad, en positiv inställning till kvalitetsregister bland verksamhetscheferna, men också brister i den praktiska användningen av kvalitetsregisterdata. I intervjuundersökningen målades en tämligen spretig bild upp av registerarbetet. Förutsättningarna för detta varierade stort, bland annat beroende på vårdkontexten och respektive registers syfte och karaktär.

Vid några kliniker ingick registret på ett strukturerat och självklart sätt i vårdarbetet. De flesta respondenterna menade att de tampades med olika hinder, som till exempel att registervariablerna inte upplevdes som användbara i kliniskt förbättringsarbete samt svårigheter med att få återkommande återföring av egna resultat online. En stor majoritet framhöll att undermåligt IT-stöd och avsaknad av automatiserade överföringar av journaldata var ett centralt och frustrationsskapande hinder. Vidare framkom problem vad gäller organisation av registerarbetet, bristande delaktighet och engagemang hos en del medarbetare samt avsaknad av systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.

De faktorer som främst framhölls för framgångsrik användning av register i förbättringsarbete var stödfunktioner (IT-, lednings- och kunskapsstöd), god återföring av data online, god organisation, förtrogen och engagerad ledning, att registret är väl integrerat i den vardagliga vården och av medarbetarna upplevs göra nytta samt fokus på och kompetens i förbättringsarbete.

Rapporten Mätningar med möjligheter (pdf, 924 kB)