Verktygslåda

Letar du efter ett enkelt sätt att involvera patienter i förbättringsarbete?

Verktygslådan, som är framtagen av QRC, innehåller flera olika verktyg och metoder som är till hjälp när du ska ta med patientperspektivet i ditt utvecklingsarbete.

Verktygen har olika svårighetsgrad, från de enkla du kan använda direkt utan större förberedelse eller kostnad till de som kräver lite mer resurser och tid. Du får tips om när det är lämpligt att använda verktyget, hur man gör, hur många personer som involveras, svårighetsgrad och flera goda exempel.

 

 • Berg- och dalbana

  Berg- och dalbana

  Lekfull och enkel metod för incheckning för att fånga stämningar i en grupp.

  Läs mer >

  Berg- och dalbana check-in är en lekfull, enkel och kraftfull metod för att fånga känslor eller stämningar i en grupp. Den kan användas när du startar ett teammöte, workshop eller annan gruppaktivitet.

 • Brukarrevision

  Brukarrevision

  Djupare insikt när brukare intervjuar brukare.

  Läs mer >

  Brukarrevision är ett sätt att få djupare inblick i hur er verksamhet betraktas ur en patients perspektiv. Revisionen går ut på att brukare intervjuar brukare. Den görs av personer med erfarenhet av att vara brukare, patienter eller anhöriga. Vid brukarrevision får verksamheten ofta reda på sådant som annars inte skulle upptäckas. Brukarrevisorn har genomgått en skräddarsydd utbildning.

 • Dialogmöte

  Dialogmöte

  En metod för att utbyta information med patienter, närstående, invånare och intresseorganisationer.

  Läs mer >

  Ett dialogmöte ger er möjlighet att utbyta information med patienter, närstående, invånare och intresseorganisationer. Mötesformen är flexibel beroende på syftet och ger ökad kunskap om nuläget, behov och förväntningar.

 • Enkäter

  Enkäter

  Enkäter är ett snabbt, billigt och enkelt sätt att få feedback av många patienter.

  Läs mer >

  Genom att ställa frågor direkt till patienter får man ökad insikt i patienternas behov, upplevelse av vården och om deras hälsotillstånd. Enkäter kan vara en bidragande faktor till ökad kunskap om hur man kan förbättra vårdens verksamheter.

 • Fokusgrupp

  Fokusgrupp

  Ett enkelt sätt att fråga om uppfattningar och åsikter.

  Läs mer >

  Fokusgrupp är ett utmärkt verktyg när man ska fråga om uppfattningar och åsikter. Man samlar en grupp till en intervju där man kan fördjupa sig i vad som är viktigt för dem och få en djupare förståelse om deras upplevelser, behov, attityder, rädslor och förväntningar.

 • Forskningspartners

  Forskningspartners

  Att involvera patient, närstående eller brukare som berörs av forskningen som aktiva teammedlemmar.

  Läs mer >

  Att involvera patient som berörs av forskningen som aktiva teammedlemmar, och inte bara  som forskningsobjekt, kompletterar och fördjupar forskarens kunskap.

 • Födelsedagskalaset

  Födelsedagskalaset

  Upplev hur mycket lättare det är att förbättra när patienten är med i denna enkla övning.

  Läs mer >

  Att involvera patient- och närståendeperspektivet i utveckling kan vara främmande för de som aldrig har gjort det förut. Övningen med verktyget visar att det är lättare att utveckla vården för patienter när patienterna själva är med.

 • Förslagslåda

  Förslagslåda

  Ett enkelt sätt att samla in patienters synpunkter och idéer om din verksamhet.

  Läs mer >

  Förslagslådan är ett enkelt sätt att samla in patienters synpunkter och idéer om vården eller vårdverksamheten. Förslagen kan användas på ett konstruktivt sätt för att förbättra.

 • GBGA

  GBGA

  Förbättra era möten genom att kontinuerligt utvärdera dem. 

  Läs mer >

  GBGA är förkortning för Gick Bra och Gör Annorlunda. Verktyget är ett strukturerat sätt att utvärdera möten för att förbättra mötesstrukturen. Genom att regelbundet reflektera över gruppens dynamik och arbetssätt ökar teammedlemmarna tilliten till varandra och den gemensamma arbetsprocessen.

 • Kameradagbok

  Kameradagbok

  En bild säger mer än tusen ord. Kameradagboken är ett enkelt sätt att se vården ur patientens ögon.

  Läs mer >

  ”En bild säger mer än tusen ord”, särskilt om patientens erfarenhet och upplevelse.”
  Genom att be patienter eller närstående ta bilder när de är i vården eller i sin vardag och sedan beskriva vad bilder betyder för dem, kan man få en djupare insyn i deras perspektiv.

 • Kär och galen

  Kär och galen

  ”Vad älskar du och vad gör dig galen när du är hos oss?”.
  Ett lekfullt verktyg som ger insikt i patienters tankar och känslor.

  Läs mer >

  ”Vad älskar du och vad gör dig galen när du är hos oss?” Med detta lekfulla verktyg får du insikt i era patienters tankar och känslor om er verksamhet.

   

 • Patientberättelser

  Patientberättelser

  Patientens berättelse är ett utmärkt sätt att komma i kontakt med verkliga händelser och känslor.

  Läs mer >

  Patientberättelser är ett utmärkt verktyg för att komma i kontakt med patientens verkliga händelser och känslor. De kan skapa öppenhet för förändring, främja empati och ge värdefull information om hur det är att vara patient. De kan också bli ett tillfälle att upptäcka behov och resurser hos patienter och närstående för fortsatt verksamhetsförbättring.

 • Patientcentrerad rapport

  Patientcentrerad rapport

  Bjud med patienten i överrapporteringen! Ett utmärkt sätt för patienten att bli delaktig.

  Läs mer >

  Genom att patienten är med i överrapporteringar och vid ronder blir hen mer delaktig i sin egen vård och en tydlig medlem i sitt vårdteam.

 • Patientintervju

  Patientintervju

  Patientintervju är ett enkelt sätt att få ökad insikt i personens upplevelse, behov, förhoppningar och känslor.

  Läs mer >

  Genom en djup, strukturerad dialog med en patient som får beskriva sina erfarenheter med egna ord, kan man få en ökad insikt i personens upplevelse, behov, förhoppningar och känslor.

   

 • Patientenkät

  Patientenkät

  Att använda patientenkäter som ett verktyg ger ökad insikt i och kunskap om hur patienterna upplever kontakten med vården på din verksamhet.

  Läs mer >

  Nationell patientenkät (NPE) ger patienter möjlighet att dela med sig av deras upplevelse och synpunkter på hälso- och sjukvården. Att använda patientenkäter som ett verktyg ger ökad insikt i och kunskap om hur patienterna upplever kontakten med vården på din verksamhet.

 • Patienter i team

  Patienter i team

  Ta med patienten i teamet! Hen har ofta professionella kompetenser som kompletterar på oväntade sätt.

  Läs mer >

  Patienter har unika kompetenser och erfarenheter som är värdefulla att ta vara på i varje förbättringsarbete, upphandling, analys, tjänsteutveckling eller annat arbete där ni samarbetar i team. När ni inkluderar patienter i ert team blir det lättare att behålla patientperspektivet i allt ni gör.

 • Patienter i kvalitetsregisters styrgrupper

  Patienter i kvalitetsregisters styrgrupper

  Ta med en patientrepresentant i styrgruppen! Att se vårdprocessen ur olika perspektiv bidrar till insikter.

  Läs mer >

  Patienternas kunskap och erfarenheter av att se vårdprocessen ur olika perspektiv bidrar till djupare insikter när kvalitetsregistret ska utvecklas. Med deras kunskap kan man lättare identifiera målet med vården, behandling för och bra behandlingsmetoder samt hur registret ska utformas på bästa sätt för att vara ett stöd i utvecklingen av vården.

 • Patientnämnden

  Patientnämnden

  Använd patientnämndens information om patienternas synpunkter för att utveckla er verksamhet!

  Läs mer >

  Till patientnämndens förvaltning kan patienter vända sig för att ge synpunkter om hälso- och sjukvården till exempel om ett vårdfel har skett eller om de upplever att de blivit bemötta på ett oprofessionellt sätt.

 • Patientresa

  Patientresa

  Förstå patientens behov, beteende och upplevelse på djupet genom att lyssna aktivt och rita upp grafiskt.

  Läs mer >

  En patientresa är en grafisk visualisering av en upplevelse eller process, till exempel ett vårdbesök. Den beskriver patientens känslor kring det de upplevt. Genom att kartlägga på detta sätt får man nya insikter om patienters behov, förväntningar och beteenden som i sin tur kan inspirera till idéer för förbättring och utveckling.

 • Personas

  Personas

  Fiktiva beskrivningar av patienter – personas – med hjälp av befintliga data ökar förståelsen för patienters behov.

  Läs mer >

  En persona kan sägas vara en fiktiv patient – en fiktiv beskrivning av en typisk patient – baserad på verkliga data. Genom att ta fram personas ökar förståelsen för patienters behov, beteende, attityder, kunskaper och förväntningar. Personas gör det också lättare att tidigt testa om förbättringsidéer kommer att uppfylla patienters behov.

 • Resultat av vård (PROM)

  Resultat av vård (PROM)

  Med PROM mäts patientens upplevelse av sin sjukdom och hälsa efter behandling eller annan intervention.

  Läs mer >

  PROM (Patient Reported Outcome Measures) mäter patientens upplevelse av sin sjukdom och hälsa efter behandling eller annan intervention. Vid mätning används ofta enkäter. De kan vara antingen av typen där patienterna skattar en förändring eller där de skattar sin nuvarande hälsa vid olika tillfällen före och efter en behandling/intervention. PROM-mätningar speglar patienternas uppfattning av vårdens hälsoresultat vilket ger viktig information i skapandet av en bättre och mer patientfokuserad vård.

 • Skuggning

  Skuggning

  Skuggning är en bra och enkel ”prova på”-metod för att lära sig om patientens upplevelse av sina processer.

  Läs mer >

  Skuggning gör det möjligt att uppleva vården från patientens eller närståendes perspektiv. Att följa – skugga – patienten genom en vårdepisod och observera miljö och händelser utifrån deras perspektiv kan öka empati och förståelse för patienten under en vårdprocess. Detta kan inspirera till utvecklingsarbete.

 • Tänka högt

  Tänka högt

  Utvärdera en tjänst eller upplevelse genom att lyssna aktivt då patienten berättar högt vad den tycker, tänker och känner.

  Läs mer >

  Tänka högt-verktyget används för att utvärdera en produkt, tjänst eller upplevelse. Patienten berättar högt vad den tycker, tänker och känner när den utför en uppgift, som till exempel fylla i ett formulär.

 • Upplevelse av vård (PREM)

  Upplevelse av vård (PREM)

  Med PREM mäts patientens vårdupplevelser och nöjdhet med vården.

  Läs mer >

  PREM (Patient Reported Experience Measures) mäter patientens vårdupplevelser och nöjdhet med vården. Det kan handla om bemötande, delaktighet, information, förtroende för vården, tillgänglighet, organisationsstruktur eller vårdresultat. Oftast används enkäter i olika former.

 • Upplevelsedagbok

  Upplevelsedagbok

  Låt patienten berätta genom en dagbok och få ökad förståelse för hur vården kan förbättras.

   

  Läs mer >

  Upplevelsedagbok är ett enkelt sätt att öka patienters insikt om vad de har varit med om. Dagboken utgår från patientens perspektiv. Den baseras på upplevelser, erfarenheter och utmaningar som patienter upplever i hälsotillstånd eller i vårdprocessen.