FAQ patientsamverkan

Här är några av de vanligaste frågorna vi får om hur man utvecklar verksamheter eller register eller forskar tillsammans med patienter. 


Vad är patientsamverkan egentligen?

Varför är patientsamverkan viktigt?

Går det att utveckla vård för patienter utan dem?

Vem ska involveras?

Hur många patienter ska man ha med?

Ska patienter få ersättning?

Hur kan man stödja företrädaren i hens roll?


 

Vad är patientsamverkan egentligen?

Patientinvolvering, brukarmedverkan, patientdelaktighet, patientmakt och personcentrerad vård. Orden är många och definieras inte av alla på samma sätt. Gemensamt för begreppen är att de beskriver strävan att hälso-och sjukvård går från något som görs till eller för patienter till något som görs med dom.

Termerna uttrycker en tanke och arbetssätt där patienten är en resurs i sin egen hälsa, med individuella behov och värderingar, och i verksamhetsutvecklingen. Inför ett förbättringsarbete är det viktigt att tillsammans förtydliga och definiera begreppen. Det ger kraft och energi inför arbetet. Om alla inte har jobbat med samverkan tidigare, är det extra värdefullt att avsätta tid för reflektion och diskussion. Syftet är inte att komma fram till ”rätt svar” utan att få en ökad insikt om hur man själv och andra tänker.

 

Varför är patientsamverkan viktigt?

Vinsterna med patientsamverkan är många. Vi vet att den leder till bättre hälsa och kvalitet, minskade kostnader för samhället och minskade risker för patienten. Vi är många som menar att det är sunt förnuft att lyssna på slutanvändarna eller ”kunderna” när man tar fram nya tjänster. Det ses också som viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att patienter är med och skapar den vård de behöver – ”ingenting om oss, utan oss”. Flera lagstiftningar och politiska beslut stödjer detta. 

Inför förbättringsarbete är det värdefullt att tillsammans reflektera över varför patientsamverkan är viktig. Genom det blir det tydligare vad man ska åstadkomma. Syftet även här är inte att komma fram till ”rätt svar” utan att få en ökad insikt om hur man själv och andra tänker.

 

Går det att utveckla vård för patienter utan dem?

Patienter har länge bidragit till förbättringsarbete via till exempel enkäter och förslagslådor. Deras roll har då främst varit att ”utvärdera”. Men när patienterna involveras tidigare i arbetet, som ”äkta partners”, ger det större effekt. Patienternas
medverkan gör arbetet mer värdefullt – inte bara för patienterna själva, utan för alla involverade i förbättringsarbetet.

 

Vem ska involveras?

När man vill arbeta tillsammans med patienter kan det vara svårt att veta vem man ska vända sig till och vem som är lämpligast att involvera. Bäst blir det när man använder sig av flera metoder som ger möjlighet att involvera många.

Patient

En person som är patient själv fungerar ofta utmärkt för metoder som har fokus på en individs upplevelse eller behov, eller när det inte finns en patientorganisation.

Närstående

Om patienterna har svårt att medverka på grund av sin sjukdom, funktionsnedsättning, ålder eller annan faktor kan närstående vara ett nödvändigt alternativ. Närstående har ofta en unik upplevelse som en nyckelperson i patientens team, och deras perspektiv kan vara värdefullt i sig.

Patientföreträdare

En patientföreträdare representerar medlemmar i en patientorganisation. Den kan också själv vara patient. En företrädare passar bäst när man vill ha en person med aggregerad kunskap om patientgruppen. Den används oftast i frågor om styrning och policy, till exempel i styrgrupper.

 

Hur många patienter ska man ha med?

I vissa metoder är patientens uppgift att berätta om sin egen upplevelse. Informationen är kanske inte representativ nog för att kunna jobba vidare med. Genom att ta med flera patientperspektiv kan man uppnå det som kallas mättnad, det vill säga att man känner igen teman i svaren eftersom man lyssnat på många individer. I andra metoder som att ha med patient i ett team kan det finnas fördel att ha med mer än en patient. Om en patient och tio vårdgivare deltar kan det vara svårt för patienten att lyckas göra sig hörd. Det kan också vara lämpligt att ta ha med en patient och en närstående för att få båda perspektiven. 

 

Ska patienter få ersättning?

Kommuner och regioner har börjat ta fram rutiner och policy för utbetalning av arvode till patientföreträdare, men det är inte lika tydligt vad som är rätt och fel när det gäller patientsamverkan i förbättringsarbete. Det är viktigt att fundera på hur ersättning påverkar vem som har möjlighet att vara med och vad man kan erbjuda. 

 

Hur kan man stödja företrädaren i hens roll?

Nya partnerskap kan vara en utmaning, därför kan patienter och vårdgivare ha nytta av extra stöd från ledningen eller från en coach. Att använda sig av mötestekniker som säkerställer att alla får möjlighet att tala är en annan typ av stöd. Ett framgångsrikt deltagande kräver också ibland kunskaper om rådande system eller förhållanden. Det är viktigt att både patienter och vårdgivare har förberetts så att de känner sig trygga och kompetenta.

Mer information

Läs mer i våra rapporter: 
Rapport: Partnerskap mellan patient och vårdprofession (pdf, 2 MB)

Rapport: Involvera mera – Patientsamverkan i förbättringsarbete (pdf, 5 MB)