Forskningsprogrammet

Under 2015–2020 drev QRC Stockholm ett forskningsprogram avtalat mellan EuroQol och Region Stockholm.

Syfte och forskningsfrågor

Forskningsprogrammets syfte har varit att studera hur EQ-5D och andra utfallsmått kan bidra till att förbättra underlaget för beslutsfattande.

Inom forskningsprogrammet har följande övergripande områden utforskats:

  • Hur rapporteras EQ-5D i olika patient- och subgrupper, och i relation till sjukdomsprogression, interventioner, kliniska mått och andra patientrapporterade mått?
  • Hur kan EQ-5D-data analyseras och presenteras för att stötta beslutsfattande och bidra till förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården?
  • Hur är de psykometriska egenskaperna (till exempel validitet och reliabilitet) av EQ-5D i olika patient- och subgrupper?
  • Hur kan data från nationella och regionala register komplettera och validera resultaten av ekonomiska utvärderingar?

Aktiviteter

Workshop den 26 november 2018 – How do we make better use of EQ-5D data?
Workshopen syftade till att utforska hur EQ-5D-data från nationella kvalitetsregister kan analyseras, presenteras och visualiseras för användning i förbättringsarbete eller för beslutsfattande. Målgruppen var särskilt inbjudna representanter från kvalitetsregister. Inbjudna talare var Nancy Devlin, David Parkin och Bas Janssen.

Seminarium den 27 november 2018 – Vilken roll har patientrapporterade utfallsmått (PROM) i uppföljning av hälso- och sjukvård?
Syftet med seminariet var att öka våra kunskaper om hur PROM kan användas i förbättringsarbete och uppföljning av hälso- och sjukvård. Inbjudna talare var Nancy Devlin, David Parkin och Bas Janssen. 

Översikt EQ-5D och andra PROMs i nationella kvalitetsregister
I översikten kartlades hur EQ-5D och andra PROMs samlades in, analyserades, presenterades och användes. Intervjuer genomfördes med representanter från de nationella kvalitetsregister som tecknat underlicensavtal för insamling av EQ-5D (ca 40 st).

Konferens den 16 april 2021 – Patientrapporterade utfallsmått i hälso- och sjukvården – vad kan vi lära oss från insamlingen av EQ-5D inom de nationella kvalitetsregistren?
Fokus för konferensen är hur patientrapporterade utfallsmått (PROM) kan användas för att beakta patienternas perspektiv och förbättra hälso- och sjukvården. 
Mer information och anmälan 

Samarbeten

EuroQol Foundation

Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering, LIME, Karolinska Institutet

Publikationer

Rapporter

Rapport: Värderingssystem för EQ-5D-5L (pdf, 1 MB)

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter

  1. Ernstsson O, Burström K, Heintz E, Mølsted Alvesson H. Reporting and valuing one’s own health: a think aloud study using EQ-5D-5L, EQ VAS and a time trade-off question among patients with a chronic condition. Health Qual Life Outcomes, 2020, 18(1):388.
  2. Ernstsson O, Janssen MF, Heintz E. Collection and use of EQ-5D for follow-up, decision-making, and quality improvement in health care – the case of the Swedish National Quality Registries. J patient Rep Outcomes, 2020, 4(1):78.
  3. Guney P, Ekman CJ, Hammar Å, Heintz E, Landén M, Lundberg J, Nordanskog P, Nordenskjöld A. Electroconvulsive Therapy in Depression: Improvement in Quality of Life Depending on Age and Sex. J ECT, 2020, 36(4):242-246.
  4. McKay K, Ernstsson O, Manouchehrinia A, Olsson T, Hillert J. Determinants of quality of life in pediatric- and adult-onset multiple sclerosis. Neurology, 2020, 94(9):e932-e941.
  5. Ernstsson O, Tinghög P, Alexanderson K, Hillert J, Burström K. The external validity of mapping MSIS-29 on EQ-5D among individuals with multiple sclerosis in Sweden. MDM Policy Pract, 2017, 2(1): 2381468317692806.

Slutrapport

Final report: the Swedish PROMs Program, september 2021 (pdf, 1 662 kB)

Mer information

Information om Forskningsprogrammet på KI:s webbplats

För mer information om forskningsprogrammet, kontakta emelie.heintz@ki.se.