Patientsamverkan

Allt fler i vården inser att det blir lättare att hjälpa patienter att uppnå bättre hälsa om man samverkar. Att jobba med patienter, inte bara för dem, innebär både att patienterna ska vara delaktiga i sin egen vård och i utformningen av den. Vårdprofessionen har vetenskaplig expertis om sjukdomar och behandlingar, patienterna har ofta både kunskap om sådant vården inte känner till och kraft att bidra.

Kvalitetsregister är ett viktigt verktyg för att skapa ett partnerskap. Genom registren är det möjligt att ha en dialog om symtom, behandlingar och om välmående nu och över tid. Med samlad information om patienter kan man göra vården bättre för flera.

På QRC Stockholm arbetar vi aktivt för att öka patientsamverkan eftersom vi vet att vi kommer längre när patienten är med. Därför erbjuder vi tjänster som driver utveckling av patientsamverkan på flera sätt:

För registerhållare

Vill du arbeta med patienter och patientföreträdare för att utveckla ditt register? Vi erbjuder stöd i att hitta en samverkansform som fungerar bäst för din patientgrupp och ditt register.

För verksamhetsutvecklare som arbetar med registerdata

Vill du öka patientperspektivet i ditt förbättringsarbete? Vi har metoder som hjälper dig att ”förbättra din förbättring” steg för steg i QRC:s verktygslåda. Vi erbjuder också inspirationsföreläsningar och handledning i utveckling av patientsamverkan.

För forskare som driver forskning på kvalitets­register­data

Vill du arbeta med patienter som forskningspartner och inte bara som forskningsobjekt? Vi lär dig mer om hur man går tillväga.

För patienter, närstående och företrädare som samarbetar med kvalitetsregisterutveckling

Vill du bli mer effektiv i din styrgrupp eller i ditt förbättringsteam? Vi erbjuder utbildningar och stödjer ett nätverk av patienter, närstående och företrädare som arbetar med registerutveckling och vårdförbättring.

Vårt mål är att kvalitetsregister utvecklas inte bara för patienter, utan med patienter. Välkommen att kontakta oss medarbetare på QRC för mer information.