Så resonerar patienter som skattar sin hälsa med EQ-5D

Hur tänker och resonerar personer som skattar sin hälsa med frågeformuläret EQ-5D? En ny intervjustudie från QRC:s forskningsenhet visar att det är vanligt att använda olika tidsperspektiv och referenspunkter för att bedöma sin nuvarande hälsa.

 

EQ-5D är ett patientrapporterat mått som kan användas för att mäta och värdera hälsoeffekter, vilket gör det till ett vanligt förekommande mått i hälsoekonomiska utvärderingar. Metoden som används för att värdera hälsotillstånden i EQ-5D kallas time trade-off (TTO).

 

– Denna studie gjordes för att få ökad förståelse för hur personer tänker och resonerar när de rapporterar och värderar sitt eget nuvarande hälsotillstånd med hjälp av EQ-5D-5L, EQ VAS och TTO. Vi genomförde så kallade think aloud-intervjuer där deltagarna beskrev hur de tänkte när de besvarade EQ-5D-5L, EQ VAS och TTO, säger Olivia Ernstsson, en av författarna till artikeln.

 

I intervjustudien deltog 20 personer med typ 1-diabetes. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ tematisk analys. När deltagarna besvarade frågeformulären beskrev de tankar kring hur frågorna och instruktioner tolkades och sattes in i olika sammanhang, samt hur frågorna relaterades till den egna hälsan. Deltagarna beskrev hur olika tidsperspektiv och referenspunkter användes för att kunna bedöma och skatta sitt nuvarande hälsotillstånd. Bland annat beskrev deltagarna att de tänkte på sitt nuvarande eller tidigare hälsotillstånd, till exempel över en längre tidsperiod på några månader, när de besvarade EQ-5D och EQ VAS, men att fokus förflyttades till förväntningar på framtida hälsa när de värderade sin hälsa med TTO.

 

– Studien kan bidra till en ökad förståelse för hur personers svar på EQ-5D-5L, EQ VAS och TTO kan skilja sig åt och vara kompletterande. Resultaten kan främja en ökad förståelse vid tolkningen av kvantitativa resultat som tagits fram genom dessa metoder för att rapportera och värdera hälsa, säger Emelie Heintz, medförfattare till artikeln.

 

Artikeln Reporting and valuing one’s own health: a think aloud study using EQ-5D-5L, EQ VAS and a time trade-off question among patients with a chronic condition på BMC:s webbplats