Så kan vårdskador i primärvården minimeras

Kontinuitet i vården, att patienten blir ordentligt undersökt och lyssnad på, samt tydlig kommunikation. Det är framgångsfaktorerna för att minimera vårdskador i primärvården, enligt ny forskning. Rita Fernholm, projektledare på QRC, är författare till forskningsartikeln och har nyligen disputerat om patientsäkerhet i primärvården.

 

– Både patienter och vårdpersonal anser att kontinuitet är viktigt för att minska risken för såväl läkemedelsfel som försenade diagnoser. Patienterna lyfter också att de ibland inte känner sig lyssnade på eller ordentligt undersökta. Vidare är tydlig kommunikation viktigt, till exempel att ge tydlig information om vad som händer om prover är bra men symtom kvarstår, säger Rita Fernholm.

 

Forskningsresultaten pekar på möjliga områden för förbättringsarbete i primärvården. Till exempel kan det vara värdefullt att förbättra strukturer och flöden som gynnar kontinuitet. Ett annat förbättringsområde skulle kunna vara skriftlig information till patienter om ställda diagnoser och vad de bör göra om de inte blir bättre. Liksom i allt förbättringsarbete är det viktigt att involvera både patienter och personal.

 

– Involvera gärna patienter tidigt i arbetet så att förbättringarna är sådana som patienterna önskar och behöver. Det är också bra att lyssna på patienter och personal i verksamheterna när man planerar förändringar eller förbättringar eftersom det underlättar implementeringen, säger Rita Fernholm.

 

Läs mer:
Forskningsartikeln Patient and provider perspectives on reducing risk of harm in primary health care: a qualitative questionnaire study in Sweden på tandfonline.com