Så används EQ-5D-data i kvalitetsregister

Idag samlar 41 kvalitetsregister in EQ-5D-data, varav de flesta inom området rörelseorganens sjukdomar. 36 av kvalitetsregistren presenterar dessutom EQ-5D-resultat för patienter, hälso- och sjukvårdspersonal eller beslutsfattare via olika kanaler. Det visar en ny studie från QRC:s forskningsenhet.

 

– Det har inte gjorts någon översikt över EQ-5D i de nationella kvalitetsregistren tidigare, så vår studie fyller en kunskapslucka om hur data samlas in, presenteras och används på olika nivåer i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, säger Olivia Ernstsson, en av författarna till artikeln.

 

Resultaten visar att EQ-5D-data från 22 register används för utvärdering av behandlingsinsatser, som en del av kvalitetsindikatorer för uppföljning av vård, för jämförelser mellan regioner och vårdgivare, i förbättringsarbete samt inför eller under patientbesök.

 

– Slutsatsen är att insamling och användning av EQ-5D-data varierar mellan de nationella kvalitetsregistren, vilket delvis kan förklaras av att de olika registren har olika syften. Exemplen i vår studie visar hur EQ-5D-data kan användas på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet. Men vi kan också dra slutsatsen att det finns förbättringspotential för användandet av EQ-5D-data. Det gäller till exempel hur data analyseras och presenteras, säger Emelie Heintz, medförfattare till artikeln.

 

Studien är publicerad i Journal of Patient-Reported Outcomes:
Collection and use of EQ-5D for follow-up, decision-making, and quality improvement in health care – the case of the Swedish National Quality Registries (pdf)

 

 

Vad är EQ-5D?

EQ-5D är ett så kallat patientrapporterat utfallsmått, PROM. Det är ett standardiserat instrument för att mäta hälsoutfall före, under och efter behandling i vården. Instrumentet speglar vanliga hälsoproblem, såsom rörlighet, personlig vård, vardagliga aktivitet, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. Det är utformat för att patienten själv ska besvara frågorna och skatta sin hälsorelaterade livskvalitet.