Rapport: Granskning av nationella kvalitetsregister

På uppdrag av den tidigare styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister har en granskning genomförts av Nationella Kvalitetsregister (NKR), Registercentrumorganisationerna (RCO) och det nationella kansliet. Syftet med granskningen är att i samband med att förändringar genomförs, både när det gäller den nationella styrningen och organisationen, få en samlad bild över hur situationen ser ut när det gäller ekonomin och styrning av kvalitetsregistren.

 

Granskningen har genomförts av EY (tidigare Ernst & Young) och visar att det finns en stor variation i hur den interna kontrollen fungerar avseende de Nationella Kvalitetsregistren.

 

Granskningen har genomförts genom enkätstudie av samtliga kvalitetsregister, en finansiell analys över 2016 och 2017 års räkenskaper och en stickprovsvis granskning av 25 kvalitetsregister och samtliga RCO.

 

Enkätstudien och analysen av organisationernas räkenskaper visar att många organisationer ingår i respektive huvudmans organisations redovisningssystem och har därigenom  en ändamålsenlig intern kontroll. Det saknas dock för ett stort antal register en dokumenterad styrning från huvudmannen, det vill säga CPUA.  Den finansiella analysen visar att flertalet av organisationerna har sparade medel från tidigare år och att dessa även innefattar intäkter från andra intäktskällor än från den nationella satsningen.

 

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, där finansiärerna finns företrädda, kommer att beakta innehållet i rapporten inför översynen av kriterierna för kommande fördelning av medel och hur medel används och för vilka åtgärder som behövs för att förbättra styrningen.

 

Läs hela rapporten här.