15 förbättringsarbeten startade på familjecentraler

Våren 2021 avslutade 21 samordnare på familjecentraler i Region Stockholm en skräddarsydd utbildning i förbättringsarbete arrangerad av QRC Coachingakademi. Samordnarna har under utbildningen fått en teoretisk grund för systematiskt förbättringsarbete och samtidigt arbetat praktiskt med förbättringsarbete i sina verksamheter. Totalt handlar det om 15 förbättringsarbeten.

 

Fokus för förbättringsarbetena har bland annat varit att öka antalet familjer och föräldrar som kommer till verksamheterna, förbättra och tillgängliggöra information om familjecentralerna, samt att internt öka samverkan mellan de olika professionerna.

 

En familjecentral är en mötesplats för familjer i ett bostadsområde. Uppdraget för verksamheten är att utifrån familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar och tidigt erbjuda stöd vid behov. En familjecentral ska minst innehålla barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete. På en familjecentral arbetar flera yrkeskategorier tillsammans kring barnfamiljen. Förutom barnmorskor, BVC-sjuksköterskor, förskollärare och socionomer kan det till exempel finnas familjerådgivare, tandvårdspersonal och psykolog.

 

Varvade teori och praktik

Under utbildningen har samordnarna fått lära sig den teoretiska grunden och verktyg för att bedriva ett förbättringsarbete. Utbildningen vilar innehållsmässigt på fyra fokusområden: coaching och förändringspsykologi, förbättringskunskap, mätningar och kvalitetsregister, samt samverkan med familjerna i förbättringsarbete. Mellan träffarna har samordnarna arbetat praktiskt med att driva förbättringsarbeten genom att coacha ett team på sina familjecentraler.

 

En del av Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län

QRC Coachingakademins skräddarsydda utbildning till familjecentralerna har varit en del av den länsgemensamma satsningen Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län, för att ge stöd i arbetet med tidiga och förebyggande insatser i samverkan för barns och ungas psykiska hälsa. Satsningen är initierad av Region Stockholm och Storsthlm (länets 26 kommuner) med anledning av regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016–2020.

 

Nätverk för att bibehålla kunskapsutbyte 

I det fortsatta arbetet är det viktigt att den nyvunna kompetensen som samordnarna har fått tas till vara, och att de får fortsatt tid och rätt förutsättningar för att arbeta med förbättringsarbete. Som ett stöd framåt för samordnarna har ett nätverk formats. Tanken med nätverket är att det ska vara ett forum för att bibehålla kunskapsutbyte.

QRC Coachingakademi avvecklades vid årsskiftet 2020/2021 och har under första delen av 2021 endast arbetat med att slutföra pågående projekt och uppdrag. QRC Kvalitetsregistercentrum har numera stöd till kvalitetsregisterutveckling som huvudfokus.

 

Mer information

Slutrapport om stöd för samverkan på familjecentralen (pdf, 1 437 kB)

 

Mer information Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län på deras webbplats