Målrelaterad ersättning och redovisning

De husläkarmottagningar som genomför ett medicinskt kvalitetsarbete/förbättringsarbete får målrelaterad ersättning från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Syftet med ersättningen är att stödja systematiskt förbättringsarbete.

Mall för redovisning av kvalitetsarbetet

Arbetet ska innehålla

  • en intervention som påverkar den medicinska kvaliteten för patienterna (helst inbyggt i verksamheten, inte en engångsåtgärd)
  • mätbara indikatorer (minst 1 men helst flera) som mäts före och efter interventionen och allra helst löpande under interventionen, till exempel varje månad, uttryckt som antal eller andel
  • baselinedata och målvärde för valda indikatorer.

I övrigt gäller att

  • fält i redovisningsmallen ska inte lämnas tomma
  • arbetet inte ska vara identiskt med det arbete som genomfördes året innan, men kan vara en vidareutveckling av det arbetet (max 2 år i rad med samma tema)
  • arbetet ska utföras under gällande kalenderår (målvärde sätts för december).

Arbetena kommer även att bedömas avseende kvalitet, vilket dock inte påverkar bedömningen om arbetet är godkänt eller inte. Exempel på innehåll för att bedömas som hög kvalitet är

  • förbättringsarbetet har inslag av interprofessionellt samarbete i planering och/eller genomförande, gärna med patientinvolvering
  • förbättringsarbetet strävar efter en personcentrerad vård
  • förbättringsarbetet visar resultat på förbättringar
  • det finns en plan för hur mottagningen ska arbeta vidare inom området.

Mall kvalitetsarbete 2019 (Word, 69 kB)

Mall kvalitetsarbete 2020 (Word, 82 kB)

Mall kvalitetsarbete osteoporos (Word, 75 kB)

Mall kvalitetsarbete stroke (Word, 75 kB)

Mall kvalitetsarbete KOL (Word 78 kB)

Mall kvalitetsarbete hypertoni (Word, 76 kB)

Mall kvalitetsarbete diabetes (Word, 82 kB)

Mallarna hänvisar till några verktyg som kan användas som stöd i förbättringsarbetet. Dessa verktyg är:

Fiskbensdiagram är ett verktyg för att kartlägga och visualisera tänkbara orsaker till en viss effekt, ett visst utfall eller ett problem.
Verktyget Fiskbensdiagram

PGSA är en metod för att testa förbättringsidéer i liten skala.
Verktyget PGSA 

Mer information

En artikel i tidskriften Distriktsläkaren beskriver framgångsfaktorer i förbättringsarbete och ger vägledning i hur man genomför förbättringsarbete – steg för steg.

Artikel i Distriktsläkaren nr 3, 2019