QRC Forum: Ny dataskyddsförordning 2018

Tack till alla medverkande både på plats och via webben som hjälpte till att belysa viktiga frågor. 

 

Beskuren bild Bild 2 till hemsidan IMG_0660 kopiera

Se inspelningen från Forumet!

Film

(klicka ovan, filmen är 1,55 minuter).

Innehållet forumet delades upp i fyra delar:

– Generell beskrivning av GDPR (General Data Protection Regulation).
Josef Driving, SLL juridik

– Beskrivning av hur vi i Sverige arbetar med nationella anpassningar och vårt lagstiftande arbete.
Katrin Högstedt, Jurist SöS

– Vad som gäller specifikt för våra nationella kvalitetsregister?Robert Larsson, SLL juridik

– Öppen frågestund med alla jurister i panelen.

Bakgrund

Dataskyddsförordningen baseras till stor del på dataskyddsdirektivets struktur och innehåll, men innebär en rad nyheter såsom en utökad informationsskyldighet, administrativa sanktionsavgifter och inrättandet av Europeiska dataskyddsstyrelsen. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna, men både förutsätter och möjliggör kompletterande nationella bestämmelser av olika slag.

Regeringen har bedömt att det finns ett behov av att ta fram en nationell reglering som på ett generellt plan kompletterar förordningen och har därför tillsatt en utredning som ska lämna sådana förslag (Ju 2016:04). Utredningen ska bl.a. undersöka vilka kompletterande nationella föreskrifter, exempelvis processuella bestämmelser, som förordningen kräver och överväga vilka kompletterande bestämmelser om t.ex. behandling av känsliga personuppgifter och personnummer som bör införas i den svenska generella regleringen.

Utredaren ska
– undersöka vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets verksamhetsområde,
– undersöka vilka anpassningar av de författningar som hör till Socialdepartementets verksamhetsområde som krävs eller bör göras med anledning av dataskyddsförordningen, och
– lämna behövliga och lämpliga författningsförslag

Utredningen kommer att ha lämnat sitt förslag till regeringen den 31 augusti. Vilket ger oss en del tid att läsa igenom och fundera över vilka konsekvenser detta kommer att få för våra kvalitetsregister.

Vi kommer att ta hjälp av SLL-juridik samt våra Personuppgiftsombud för att översiktligt berätta om utredningens resultat samt svara på de frågor som kommer upp efter den dragningen.