Delprojekt

BLUBB – Barnmorskor och läkare utbildas om bäckenbotten

Kontakt: Malin Edqvist, Göteborgs universitet

Målsättning
Öka kunskapen inom anatomi/fysiologi, förebygga bristningar: teoretisk och praktik, förbättrad diagnostik och suturering.

Bakgrund
I Stockholms läns landsting förekommer högre andel bristningar än i övriga Sverige. Det finns förbättringspotential i prevention, diagnostik, behandling och uppföljning.

Genomförandeplan
Två typer av kurser: baskurs och mentorskurs
Bokas via länken.

Baskurs
15 – 16 mars, uppföljningsdag 9 maj
30 – 31 mars, uppföljningsdag 10 maj
6 – 7 april, uppföljningsdag 16 maj
11 – 12 maj, uppföljningsdag 7 juni

Mentorskurs
15 och 17 mars
Två klinikdagar per klinik bokas in
Uppföljning och examination 2 juni

Utbildningsansvarig
Helena Lindgren, KI

Kontakt
Malin Edqvist, KI

Emilia Rotstein, Karolinska

 

Förlossningsrädsla

Kontakt: Malin Thorsell, BB Stockholm

Målsättning
Minska andelen kejsarsnitt på psykosocial indikation genom ett förbättrat omhändertagande av kvinnor med förlossningsrädsla.

Bakgrund
I Stockholms läns landsting föder fler kvinnor än i övriga Sverige med elektivt kejsarsnitt . Förlossningsrädsla, både primär och sekundär, är en av de vanligaste orsakerna. Idag finns ingen gemensam samsyn inom Stockholms läns landsting hur dessa kvinnor bäst kan hjälpas för att undvika kejsarsnitt utan medicinsk indikation.

Genomförandeplan
Stockholms läns landstings förlossningskliniker (med undantag för Södertälje) har bildat en grupp som utformat ett flödesschema för kvinnor med förlossningsrädsla. Kvinnor som önskar delta i behandlingsprogrammet ska erbjudas kurser i mindfullness, medicinsk yoga, samtal med terapeut och barnmorska.

En film om förlossningsrädsla blir klar våren 2017.

Förlossningsrädda kvinnor förväntas kunna börja med behandlingsprogrammet efter sommaren 2017.

 

Kontinuerligt stöd

Kontaktperson: Elena Bräne, SLL

Målsättning
Att kvinnor som föder inom Stockholms läns landsting ska få ett gott stöd under förlossning. Detta innefattar kontinuerligt stöd under förlossningens aktiva fas i så hög utsträckning som möjligt med tillgängliga resurser.

Bakgrund
Ett gott stöd (fysisk och emotionell närvaro, korrekt information och råd samt partnerskap med kvinnan) är en viktig faktor för att minska andelen kejsarsnitt och instrumentella förlossningar samt förbättra kvinnans förlossningsupplevelse. Kontinuerligt stöd av barnmorska är en kvalitetsindikator inom SLL och något som alla kliniker ska arbeta med för att förbättra.

Genomförandeplan
Varje enskild klinik arbetar individuellt med hur stödet till kvinnan prioriteras samt fördelar resurser för att optimera närvarotiden hos kvinnan.

En lathund för hur en klinik kan arbeta med stöd under förlossning kommer inom kort presenteras av BB Stockholm genom QRC Stockholm.

Ladda ner ”Gemensam riktlinje inom SLL för kontinuerligt stöd under förlossningens aktiva fas” här.

Spontan start

Kontakt: Anna Sand, Stockholms läns landsting

Målsättning
1) Optimal medicinsk handläggning av varje patient
2) Sänka induktionssiffror och minska andelen undvikbara sectio
3) Minska belastningen på förlossningsklinikerna

Delmål 1
Uppnå en gemensam policy inom regionen för både medicinska och icke medicinska induktioner.

Bakgrund
I Stockholm induceras fler kvinnor än i övriga landet. Dessa har generellt en ökad risk för kejsarsnitt. Stockholms läns landsting saknar gemensamma riktlinjer för induktioner. Enligt Svensk förening för Obstetrik och Gynekologis (SFOG) riktlinje säger att: ”Alla patienter ska alltid informeras om potentiella fördelar/nackdelar med att inducera förlossningen eller avvakta spontan förlossningsstart innan beslut fattas. Information ska också ges om eventuella fördelar/nackdelar med de induktionsmetoder som är aktuella.”

Genomförandeplan
Internat den 17 – 18 januari.  Två läkare och en barnmorska från varje sjukhus träffas för litteraturgenomgång och revidering av samtliga medicinska PM kring induktion på medicinsk indikation. Planering och strukturering av omhändertagande av patienter som önskar induktion utan medicinsk indikation (hinnsvepning med mera) diskuteras.