Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård

Kursen Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård, 15 hp, är för dig som vill driva varaktigt förbättringsarbete på din klinik och samtidigt lära och praktisera coachingmetodik. 


Kursbeskrivning

Kursen bygger på att deltagarna varvar teori med praktik och involverar förutom kursdeltagaren även teammedlemmar från verksamheten.

Kursdeltagaren får lära sig förbättringsarbetets teoretiska grunder och får coacha ett interprofessionellt team i sin verksamhet. Chefer som är kopplade till verksamheten erbjuds delta i ett särskilt ledarskapsspår.

Utbildningen förmedlar en struktur för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete. Teamet träffas regelbundet och arbetar kring ett förbättringsområde. Teamets arbete framåt följer en beprövad struktur som syftar till att uppnå förbättrade resultat för patient och organisation.


Lärandemål

Utbildningen bygger på fyra kärnområden: förbättringskunskap, coaching och förändringspsykologi, mått och mätningar samt patientsamverkan. Efter fullföljd kurs ska kursdeltagaren kunna:


Förbättringskunskap

Använda verktyg, metoder och teori inom förbättringskunskap samt i förbättringsarbetets olika faser. Definiera och analysera sitt kliniska mikrosystem och dess processer.


Patientsamverkan i förbättringsarbete

Förklara hur patientsamverkan kan bidra till vårdens utveckling på systemnivå. Använda metoder för samverkan med patienter och närstående genom tillämpning av verktyg för patientsamverkan i förbättringsarbetet.


Coaching och förändringspsykologi

Beskriva metoder, förhållningssätt och motivationsskapande strategier för coaching av individer och grupper. Praktiskt coacha ett interprofessionellt team och bli trygg i hur man kan stödja medarbetare i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten.


Mätningar och kvalitetsregister

Använda olika typer av mätningar i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Förklara hur kvalitetsregister kan användas som verktyg för framgångsrikt och hållbart förbättringsarbete.


Ur kursinnehållet

  • Förbättringsarbete i teori och praktik
  • Verktyg inom coaching
  • Olika typer av mått och mätmetoder
  • Patientsamverkan i förbättringsarbete


Målgrupp/behörighet

Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården. Verksamhetschefen ska godkänna deltagandet. Kursen kräver att verksamheten sätter samman ett interprofessionellt förbättringsteam som kursdeltagaren regelbundet träffar och coachar i förbättringsarbetet. Kursen uppmuntrar att verksamheten använder sina kvalitetsregister under kursen.

Nästa kursomgång

Kursen HT20/VT21 är inställd. Preliminärt startar kursen nästa gång hösten 2021. Mer information kommer under våren 2021.


Ledarskapsprogram

Ledningen är avgörande för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Därför erbjuder QRC ett program för chefer och ledare med koppling till de team som går kursen. Ledarskapsprogrammet löper parallellt med kursen. Syftet är att chefer ska få ökad kunskap om förbättringsarbete och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Information om ledarskapsprogrammet

Kontakta info@qrcstockholm.se för mer information.