Coaching

Termen coaching förekommer inom många olika typer av verksamheter och områden i dag. Många kallar sig coach, det är ingen skyddad titel och finns ingen absolut definitions av begreppet. Vi har valt följande definitioner av coaching som våra ledstjärnor.

”Coaching är en samarbetande, anpassad, lösningsfokuserad och systematisk kommunikationsprocess som främjar handling, lärande och utveckling på det yrkesmässiga och personliga planet genom bl.a. medvetandegörande, motivation och ansvarighet”.
(Gjerde, 2012).

”Coaching sker genom reflektion, utforskning, lärande och utveckling med hjälp av dialog och en rad andra underlättande metoder”.
(Gjerde, 2012).

”Coaching handlar om att möjliggöra – inte alltid göra, ”evoke excellence in others”, aktivt lyssnande och uppmärksamhet, ställa utforskande frågor istället för att tala om hur saker ska göras eller hanteras, att främja reflektion, ha en hjälpande roll och förhållningssätt, att vara empatisk och respektfull, att ha fokus på lösningar och möjligheter samt en läroorienterad inställning.”

Teamcoaching syftar till att stötta arbetet på kliniknivå genom utveckling av medarbetarnas insikter och färdigheter i hur man kan förbättra sin egen verksamhet och skapa de rutiner och arbetsprocesser som krävs för att åstadkomma ständiga förbättringar. Teamcoaching bidrar till ökad produktivitet och förbättrad gruppdynamik.

Lär dig coaching hos oss

Vi utbildar förbättringscoacher med målet att de framgångsrikt ska arbeta med kliniska vårdteam i deras förbättringsarbete.

Den som utbildar sig lär sig att coacha ett kliniskt team. Under det ettåriga utbildningsprogrammet arbetar teamet med ett förbättringsarbete som har koppling till ett kvalitetsregister. Teamet träffas regelbundet och arbetet följer en beprövad struktur. Syftet är att uppnå förbättrade resultat för både patient och organisation.

Vårt utbildningsprogram syftar till att öka kapacitet, kompetens och vilja att integrera kvalitetsregistren i kontinuerligt kvalitetsförbättring på alla nivåer i sjukvården.

Information om utbildningen Förbättringsarbete i hälso- och sjukvård