Respiratorvård (CIVA) Uppsala

Förbättringsarbetet lyckades med att minska tiden i respirator för intensivvårdspatienter – projektet vann patientsäkerhetspriset på 2015 års möte för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI).

Team: Centralintensiven (CIVA), Uppsala
Kvalitetsregister: Svenska Intensivvårdsregistret (SIR)
Tidsperiod för förbättringsarbetet: 2014-2015

Bakgrund

På CIVA i Uppsala vårdas ca 50 % av patienterna i respirator. Förlängd respiratorvård efter 24-48 timmar korreleras med ökad mortalitet och ökad risk för komplikationer. Att förkorta respiratortiden kan innebära mindre komplikationer samt kortare vårdtid på CIVA.

Syfte

Syftet med förbättringsarbetet var att förkorta patienternas vårdtid i respirator och att arbeta med projekt utifrån en strukturerad metod (The Dartmouth Microsystem Improvement Curriculum), samt att använda registerdata som stöd i förbättringsarbeten.

Förbättringsarbetet

En rad förbättringar genomfördes och implementerades under projektets tid. Bland annat introducerades nya extuberingskriterier för postoperativa patienter, aktiv befuktning för patienter som vårdades i respirator, höjd huvudända samt daglig väckning av sederade patienter för att kontrollera medvetandegrad. Teamet har under implementeringstiden fortlöpande kontrollerat följsamheten genom punktprevalensmätningar, journalgranskning och utdrag ur SIR. Därefter har instrument och mätmetoder korrigerats.

Resultat

Under projektets tid minskade den totala respiratortiden med 12 %, från 56,7 timmar till 49,8 timmar på 6 månader. I en subgrupp av patienter som inkom till avdelningen för tidig postoperativ extubation efter elektiva operationer minskade respiratortiden med 74 procent.

Slutsats

Utbildningens koncept har visat sig vara ett effektivt sätt att arbeta med förbättringsprojekt och nå snabba resultat. Projektet lyckades med att minska tiden i respirator för samtliga patienter och hade stor effekt på patienter som kom till IVA postoperativt för extubering.

Runchart för medelrespiratortid per månad för elektiva postoperativa patienter. Efter projektstart sjunker medianen till 11,8 timmar. Resultatet visar därmed en nedåtgående trend.

Klicka på bilden för full storlek.

Kontakt

Om du vill veta mer om detta projekt kontakta info@qrcstockholm.se eller förbättringscoach rafael.kawati@akademiska.se