Palliativ vård, Norrtälje sjukhus

Teamet på Norrtälje sjukhus kunde redan efter någon månad mäta en förbättring i ökat antal smärtskattningar med validerat smärtskattningsinstrument.

Team: Norrtälje sjukhus.
Kvalitetsregister: Svenska Palliativregistret  
Tidsperiod för förbättringsarbetet: 2014–2015

Kartläggning

I kartläggningen och genomgången av processerna (5P) framkom följande:

Purpose (syfte)– Att införa ett systematiskt arbetssätt kring smärtskattning
Patienter– Samtliga patienter som är inskrivna på våra fyra vårdavdelningar
Professionella– Sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningarna. AT-läkare, ST-läkare och överläkare. Enhetschefer.
Processer– SMOG (smärtombudsgruppen), IT-stöd, patientbroschyr, den palliativa patienten, utbildning, lathund/rutin
Patterns (mönster)– Slumpmässig journalgranskning, sammanställning av data, målvärde i verksamhetsplan, fortsatt mätning

Syfte och mål

Att införa ett systematiskt arbetssätt kring smärtskattning för alla patienter på sjukhusets vårdavdelningar men med ett särskilt fokus på patienterna i livets slutskede palliativa patienter. Målsättning: Smärtskattning utförd på minst 80 procent av alla patienter i livets slutskede.

Förbättringsarbetet

Det tvärprofessionella teamet träffades regelbundet 2–4 gånger per månad. Man arbetade med var sjukhusets smärtombudsgrupp, IT-stöd, skriftlig rutin, lathund, utbildning, patientbroschyr och särskilt fokus på den palliativa patienten. Fortlöpande månatliga datauttag från registret, och även slumpmässiga journalgranskningar genomfördes.

Första steget på rampen är bedömning. Andra steget är tema med en träff à en timme varje vecka och en noggrann kartläggning genom 5P och analys med fiskben. Tredje steget är globalt mål. Fjärde steget är specifikt mål. Femte steget är förbättringsidéer där teamet arbetar fram och tillbaka i förbättringsrampen innan de når PDSA-cykeln med testen av smärtskattningen på avdelningarna. Sjätte steget är mätningar med mätning journalgranskning och palliativregistret. Sjunde steget är PDSA med att arbetsledare och personal på avdelningen informeras och utbildas samt ny mätning plus journalgranskning. Rampen avslutas med flera PDSA-cykler och SGSA. Övergripande information: entusiastiskt team med hög närvaro, teamcoachen har haft kontinuerliga träffar med sjukhusledningen, registercoach och teamcoach har haft regelbunden kontakt.

  • Samarbete med sjukhusets smärtombudsgrupp (SMOG) och IT-avdelning etablerades
  • Rutin för smärtskattning uppdaterades och tillgängliggjordes via sjukhusets Intranät och avdelningarnas ”smärtpärmar”
  • Lathunden ”Smärtskattning enligt VAS på Norrtälje sjukhus” skapades och spreds till alla sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningarna
  • Utbildningsinsatser om den palliativa patienten i allmänhet och smärtskattning i synnerhet genomfördes på avdelningarna. Utbildning i användning av instrumentet Abbey Pain Scale och VAS-skala, riktades mot framför allt undersköterskor, för vilka smärtskattningen var en ny arbetsuppgift.
  • Nytryck och spridning av patientbroschyr om smärtskattning.

Resultat

Ökat antal smärtskattningar kunde noteras redan efter någon månad, och därefter visade registret stadig förbättring gällande smärtskattning och även ordination av smärtläkemedel i livets slutskede.

Stapeldiagram över andel utförda smärtskattningar sista levnadsveckan med validerat instrument under perioden 2014:2–2015:2 i Norrtälje. Y-axeln visar andel i procent. X-axeln visar månad. Staplarna visar hur stor andel av smärtskattningarna som gjorts, inte gjorts eller där man inte vet. De första sju staplarna visar smärtskattningar inte gjorts för mellan 70 och 95 procent av tiden. De sista fem staplarna visar att andelen där smärtskattningar gjorts är mellan 30 och 90 procent. Detta är en modifierad rapport. Data kommer från Svenska Palliativregistret 2015-04-15.

Stapeldiagram över hur stor andel smärtskattningar som gjorts på hela sjukhuset respektive i geriatriken under januari till april. I januari är andelen 52 respektive 42 procent, i februari 58 respektive 37 procent, i mars 90 respektive 75 procent och april 100 procent för båda.

Klicka på bilderna för full storlek.

Kontakt

Om du vill veta mer om detta projekt kontakta info@qrcstockholm.se eller förbättringscoach kristina.jaderkvist@tiohundra.se