Palliativ vård, Norrtälje Sjukhus

Redan efter någon månad kunde teamet mäta en förbättring i ökat antal smärtskattningar med validerat smärtskattningsinstrument!

Team: Norrtälje Sjukhus. Kvalitetsregister: Svenska Palliativregistret (www.palliativ.se) Tidsperiod för förbättringsarbetet: 2014-2015

Vårdkontext
Sluten- och palliativ vård vid Norrtälje Sjukhus (4 avd.)

Kartläggning
I kartläggning och genomgång av processer (”5P”) framkom följande:

Purpose (syfte)– Att införa ett systematiskt arbetssätt kring smärtskattning
Patienter– Samtliga patienter som är inskrivna på våra fyra vårdavdelningar
Professionella– Sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningarna. AT-läkare, ST-läkare och överläkare. Enhetschefer.
Processer– SMOG (smärtombudsgruppen), IT-stöd, patientbroschyr, den palliativa patienten, utbildning, lathund/rutin
Patterns (mönster)– Slumpmässig journalgranskning, sammanställning av data, målvärde i verksamhetsplan, fortsatt mätning

Syfte och mål
Att införa ett systematiskt arbetssätt kring smärtskattning för alla patienter på sjukhusets vårdavdelningar men med ett särskilt fokus på patienterna i livets slutskede palliativa patienter. Målsättning: Smärtskattning utförd på minst 80 % av alla patienter i livets slutskede.

Förbättringsarbetet
Det tvärprofessionella teamet träffades regelbundet 2-4 ggr/månad. Man arbetade med var sjukhusets smärtombudsgrupp, IT-stöd, skriftlig rutin, lathund, utbildning, patientbroschyr och särskilt fokus på den palliativa patienten. Fortlöpande månatliga datauttag från registret, och även slumpmässiga journalgranskningar genomfördes.

Norrtälje

  • Samarbete med sjukhusets smärtombudsgrupp (SMOG) och IT-avdelning etablerades
  • Rutin för smärtskattning uppdaterades och tillgängliggjordes via sjukhusets Intranät och avdelningarnas ”smärtpärmar”
  • Lathunden Smärtskattning enligt VAS på Norrtälje sjukhus” skapades och spreds till alla sjuksköterskor och undersköterskor på avdelningarna
  • Utbildningsinsatser om den palliativa patienten i allmänhet och smärtskattning i synnerhet genomfördes på avdelningarna. Utbildning i användning av instrumentet Abbey Pain Scale och VAS-skala, riktades mot fr.a. undersköterskor, för vilka smärtskattningen var en ny arbetsuppgift.
  • Nytryck och spridning av patientbroschyr om smärtskattning.

Resultat
Ökat antal smärtskattningar kunde noteras redan efter någon månad, och därefter visade registret stadig förbättring gällande smärtskattning och även ordination av smärtläkemedel i livets slutskede.

Norrtälje1

Norrtäljebild

Klicka på bilderna för full storlek.

 

Om du vill veta mer om detta projekt kontakta QRC Stockholm eller förbättringscoach Kristina Jäderkvist