Intervention på HIV-mottagningen

Teamets interventioner visade på en minskning på 50 procent av upplevda läkemedelsbiverkningar hos patienterna.

Team: HIV-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset
Kvalitetsregister: InfCare/HIV

Bakgrund

Infektionsmottagning 2 vid Karolinska Universitetssjukhuset är en mottagning för hivpositiva vuxna patienter och här följs cirka 1 900 patienter årligen. Behandlingen är framgångsrik, men biverkningar och toxicitet är en av de vanligaste anledningarna till behandlingsbyte. Data från hälsoenkäten (självrapporterad hälsosituation) i kvalitetsregistret InfCare/HIV visade år 2014 att 25 procent av patienterna rapporterar upplevda besvärande läkemedelsbiverkningar.

Syfte och mål

Att minska antalet patienter som rapporterar att de är besvärade av läkemedelsbiverkningar med 20 procent. Utveckla och förbättra samtalet och uppföljningen av patientens självrapporterade hälsosituation, med fokus på upplevda biverkningar. Att identifiera vad patienten menar med biverkningar.

Förbättringsarbetet

För att förstå patientens upplevelse av sin behandling samt att vid behov också öka patientens medicinska förståelse för sina läkemedel konstruerade teamet en intervention, som bestod av ett strukturerat pedagogiskt samtal framför allt vid sjuksköterskemottagningen kring patientens svar i hälsoenkäten angående upplevda läkemedelsbiverkningar. Interventionen prövades i en PDSA-cykel och korrigerades efter teamets erfarenheter.

Resultat

Fyra veckor efter intervention utvärderas det pedagogiska samtalet med en uppföljande hälsoenkät. Projektet blev mycket framgångsrikt och resultatet av teamets interventioner visade en 50 procents minskning av upplevda läkemedelsbiverkningar hos patienterna.


Stapeldiagram med skalan 1–7 på y-axeln och 1–29 på x-axeln. Staplarna för hälsoenkät 1 ligger mellan 4 och 7. Staplarna för hälsoenkät 2 ligger mellan 0 och 5.

Klicka på bilden för full storlek

Utfall före och efter intervention av självrapporterade biverkningar:
1p- nej, 2p- inte alls besvärad, 3p- inte särskilt besvärad, 4p- ganska besvärad, 5p- besvärad

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Kontakta info@qrcstockholm.se eller förbättringscoach pernilla.albinsson@karolinska.se