Intervention på HIV-mottagningen

Teamets interventioner visade en 50 % minskning av upplevda läkemedelsbiverkningar hos patienterna!

Team: HIV-mottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Kvalitetsregister: InfCare/HIV

Vårdkontext/Bakgrund
Infektionsmottagning 2 vid Karolinska Universitetssjukhuset är en mottagning för hivpositiva vuxna patienter och här följs ca 1900 patienter årligen. Behandlingen är framgångsrik, men biverkningar och toxicitet är en av de vanligaste anledningarna till behandlingsbyte. Data från hälsoenkäten (självrapporterad hälsosituation) i kvalitetsregistret InfCare/HIV visade år 2014 att 25 % av patienterna rapporterar upplevda besvärande läkemedelsbiverkningar.

Syfte och mål
Att minska antalet patienter som rapporterar att de är besvärade av läkemedelsbiverkningar med 20 %. Utveckla och förbättra samtalet och uppföljningen av patientens självrapporterade hälsosituation, med fokus på upplevda biverkningar. Att identifiera vad patienten menar med biverkningar.

Förbättringsarbetet
För att förstå patientens upplevelse av sin behandling samt att vid behov också öka patientens medicinska förståelse för sina läkemedel konstruerade teamet en intervention, som bestod i ett strukturerat pedagogiskt samtal fr.a. vid sjuksköterskemottagningen kring patientens svar i hälsoenkäten angående upplevda läkemedelsbiverkningar. Interventionen prövades i en PDSA cykel och korrigerades efter teamets erfarenheter.

Resultat
Fyra veckor efter intervention utvärderas det pedagogiska samtalet med en uppföljande hälsoenkät. Projektet blev mycket framgångsrikt och resultatet av teamets interventioner visade en 50 % minskning av upplevda läkemedelsbiverkningar hos patienterna.

HIV
Klicka på bilden för full storlek

Utfall före och efter Intervention av självrapporterade biverkningar:
1p- nej, 2p- inte alls besvärad, 3p- inte särskilt besvärad, 4p- ganska besvärad, 5p- besvärad

Vill du veta mer om projektet? Vänligen kontakta QRC Stockholm eller förbättringscoach Pernilla Albinsson