Hjärtrehabilitering Gävle-Sandviken

Förbättringsarbete gav förbättrad riskfaktorkontroll efter hjärtinfarkt

Team: Hjärtrehabilitering Gävle-Sandviken Kvalitetsregister: Sephiaregistret/Swedeheart (http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.php/start-sephia) Tidsperiod för förbättringsarbetet: 2013-2014

Bakgrund/vårdkontext
Hjärtrehabiliteringen i Gävle-Sandviken består av ett tvärprofessionellt team. Eftervården efter en hjärtinfarkt genomförs enligt ett program där läkar- och sköterskebesök, fysiskt träningsprogram samt så kallad hjärtskola ingår. Viktiga sekundärpreventiva mått som följs är blodtryck, kolesterol, rökning och deltagande i fysiskt träningsprogram.

Syfte
Förbättra eftervården efter hjärtinfarkt på hjärtmottagningarna i Gävle och Sandviken.

Förbättringsarbetet
Under projektet arbetade man bl.a. med följande:

  • Kriterier för vilka hjärtinfarktpatienter som huvudsakligen ska följas upp på läkar- respektive sköterskemottagning
  • Rutin för uppföljning på sköterskemottagning efter hjärtinfarkt
  • Rutin för utremittering av patienter till primärvården efter avslutat rehabiliteringsprogram
  • Patientenkät för att mäta kvaliteten på utskrivning från vår hjärtavdelning

Resultat
Under projekttiden kunde en klar tendens till ökad måluppfyllelse avseende kolesterol- och blodtrycksbehandling ses, liksom en ökad andel patienter som fått återbesök i rätt tid.

Vill du veta mer om projektet? Vänligen kontakta QRC Stockholm eller förbättringscoach Lars Svennberg