Hjärtrehabilitering Gävle-Sandviken

Förbättringsarbetet på Hjärtrehabilitering Gävle-Sandviken gav förbättrad riskfaktorkontroll efter hjärtinfarkt.

Team: Hjärtrehabilitering Gävle-Sandviken
Kvalitetsregister: Sephiaregistret/Swedeheart
Tidsperiod för förbättringsarbetet: 2013–2014

Bakgrund

Hjärtrehabiliteringen i Gävle-Sandviken består av ett tvärprofessionellt team. Eftervården efter en hjärtinfarkt genomförs enligt ett program där läkar- och sköterskebesök, fysiskt träningsprogram samt så kallad hjärtskola ingår. Viktiga sekundärpreventiva mått som följs är blodtryck, kolesterol, rökning och deltagande i fysiskt träningsprogram.

Syfte

Förbättra eftervården efter hjärtinfarkt på hjärtmottagningarna i Gävle och Sandviken.

Förbättringsarbetet

Under projektet arbetade man bland annat med

  • kriterier för vilka hjärtinfarktpatienter som huvudsakligen ska följas upp på läkar- respektive sköterskemottagning
  • rutin för uppföljning på sköterskemottagning efter hjärtinfarkt
  • rutin för utremittering av patienter till primärvården efter avslutat rehabiliteringsprogram
  • patientenkät för att mäta kvaliteten på utskrivning från vår hjärtavdelning.

Resultat

Under projekttiden kunde en klar tendens till ökad måluppfyllelse avseende kolesterol- och blodtrycksbehandling ses, liksom en ökad andel patienter som fått återbesök i rätt tid.

Kontakt

Vill du veta mer om projektet? Kontakta info@qrcstockholm.se eller förbättringscoach lars.svennberg@regiongavleborg.se