Register som verktyg i förbättringsarbete

Nationella kvalitetsregister är viktiga verktyg för professioner och verksamheter för att följa upp och utveckla hälso- och sjukvården. De används för kontinuerligt förbättringsarbete på alla nivåer. Registren har visat sig vara en stor tillgång för hälso- och sjukvården också genom att de bidrar till bättre resultat för patienterna. De är ett utmärkt verktyg för att göra mätningar i utbildningsprogrammets förbättringsarbeten.

Coachingakademins utbildningsprogram syftar till att öka kapacitet, kompetens och vilja att integrera kvalitetsregistren i kontinuerligt kvalitetsförbättring på alla nivåer i sjukvården. Detta på ett sätt som ger värde för patienterna och också uppfyller villkoren för sjukvårdspersonalens ansträngda situation.

Verksamheter som deltagit i utbildningsprogrammet har på kort tid uppnått goda resultat i användarstyrd utveckling av kvalitetsregister för ökad verksamhetsnytta. Kvalitetsregister som är kopplade till de verksamheter som deltar har engagerats och stöttat de kliniska teamen. Det har medfört ökad kunskap om verksamhetens register, ökad användning av utdata och att registren bättre anpassar sina in- och utdataportaler till kliniskt förbättringsarbete.

Definition av kvalitetsregister

I Patientdatalagen definieras kvalitetsregister som:
En automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av vårdens kvalitet.

Med ett nationellt eller ett regionalt kvalitetsregister avses ett kvalitetsregister till vilket personuppgifter har samlats in från flera vårdgivare och som möjliggör jämförelser inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå.