Guide till förbättringsarbete

Skriften sammanfattar de viktigaste råden till kvalitetsregister som vill utveckla sitt register till ett attraktivt och användbart verktyg för kliniskt förbättringsarbete med syftet att öka patientnyttan.

Guiden är avsedd att ge vägledning och inspiration genom att presentera samlade erfarenheter från förbättringsarbeten kopplade till kvalitetsregister.

Syftet är att kvalitetsregister ska bli mer användbara i lokalt, kliniskt förbättringsarbete med fokus på patientnytta. Guiden är framtagen av Registercentrum i samverkan.

Guiden kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete på Nationella kvalitetsregisters webbplats