Förbättringsarbete

QRC Coachingakademi erbjuder ett program med fokus på att utveckla förbättringskapacitet hos alla som arbetar i vårdens frontlinje och möter patienter. Programmet stödjer också chefer i att skapa förutsättningar för framgångsrikt förbättringsarbete i sin verksamhet. Förbättringskunskap i kombination med kvalitetsregister är kärnan i programmet. Vi samarbetar med The Dartmouth Institute Microsystem Academy, USA och Karolinska Institutet.

Definition av förbättringsarbete

”Den kombinerade och oupphörliga ansträngningen av alla – hälso- och sjukvårdens professioner, patienterna och deras familjer, forskarna, finansiärerna, planerarna och lärarna – att genomföra de förändringar som leder till bättre resultat för patienterna (hälsa), bättre system och processer (vård) och bättre professionell utveckling (lärande).”
Batalden & Davidoff, 2007

Vad är vårdkvalitet?

Det finns ingen enhetlig definition av kvalitet inom vården. Man har internationellt kommit överens om sex områden som viktiga förutsättningar för god vård:

 • Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
 • Säker hälso- och sjukvård
 • Patientfokuserad hälso- och sjukvård
 • Effektiv hälso- och sjukvård
 • Jämlik hälso- och sjukvård
 • Hälso- och sjukvård i rimlig tid

Förutsättningar för att lyckas med förbättringsarbete

 • Grundläggande förståelse för vad förbättringsarbete inom vården är och innebär
 • Chefer/ledning stödjer och ger mandat till förbättringsarbete
 • Att förbättringsarbetet ges utrymme och kommuniceras kontinuerligt med hela arbetslaget samt med ledningen
 • Strukturerat arbete och verktyg
 • Patientsamverkan
 • Ägarskap och delaktighet– att teamet känner att de ”äger” förbättringsarbetet
 • Tvärprofessionellt sammansatt team
 • Disciplin att delta i team möten och fullfölja plan/åtgärder i arbetet
 • Effektiva och strukturerade möten
 • Små steg i taget – delmål
 • Samarbete
 • Arbetsglädje
 • Mäta förändringar under arbetets gång
 • Sammanhållande funktion (coach, processledare)