kontakt person

Fokusgrupp

Fokusgrupp är ett utmärkt verktyg när man ska fråga om uppfattningar och åsikter. Man samlar en grupp till en intervju där man kan fördjupa sig i vad som är viktigt för dem och få en djupare förståelse om deras upplevelser, behov, attityder, rädslor och förväntningar.


KATEGORI
TIDSÅTGÅNG
Cirka 1,5 timmar
ANTAL MEDVERKANDE
2-3 personer + patienter
SVÅRIGHETSGRAD
Medel

MATERIAL
 • Dator
 • Ljudinspelare
 • Papper
 • Penna

När ska verktyget användas?

Verktyget används för att genom systematiska gruppintervjuer kartlägga patienternas tankar, upplevelser, behov, attityder, rädslor, förväntningar och känslor samt för att få ökad insikt i hur man kan använda patienternas kunskap i början av en vårdutvecklingsprocess.

Fokusgrupp bygger på öppen dialog och delaktighet från patientgruppen och kan vara en kompletterande metod innan man utformar frågor till enkäter(länk) eller efter enkätkartläggning för att göra en djupare analys.

En fördel med metoden är att man får djup i svaren och att många perspektiv kommer fram, trots att gruppen inte behöver vara större än sex till åtta personer.

Det är ett sätt att involvera patienterna i ett tidigt skede av processen för att ta fram rätt frågor ur ett patientperspektiv.

Andra verktyg som kan användas i gruppintervjuprocessen är Tänka högt, Kär och galen och Fiskbensdiagram.


Hur gör man?

 • Börja med att definiera syfte, frågeställning och över typ av grupp som ska intervjuas, till exempel patientföreträdare, patienter, anhöriga eller andra.
 • Exempel på frågeställningar: ”Vad är viktigt för att du ska tycka att vården har hög kvalitet?” ”Hur kan kvalitetsregister bidra till en förbättring för dig?”
 • Förklara syftet med fokusgruppen för patienterna när de kontaktas.
 • Fördela rollerna:
  En person är facilitator och håller i intervjun, samtalsstrukturen och ser till att alla får komma till tals. De andra observerar, antecknar och fånga upp viktiga citat. Man kan också spela in samtalet och transkribera det (skriva ut) i efterhand.
 • Sammanställ resultaten och redovisa dem för patienterna.

Utmaningar

För att få en bra och öppen stämning i gruppen är det bra att först samlas kring kaffe eller liknande och småprata med varandra.

Gruppens språkkompetens och förståelse kan påverka hur diskussionen utvecklas. Om den inte är så bra, är det bra att facilitatorn stämmer av: ”har jag förstått rätt, har vi förstått varandra?”.

Det är också viktigt att tänka på att alla kommer till tals lika mycket. Man bör ha sin uppmärksamhet på att ingen person blir för dominerande och att de som inte är vana att tala får möjlighet att berätta.


 Mer information


 

MATERIAL
 • Dator
 • Ljudinspelare
 • Papper
 • Penna