kontakt person

Enkäter

Genom att ställa frågor direkt till patienter får man ökad insikt i patienternas behov, upplevelse av vården och om deras hälsotillstånd. Enkäter kan vara en bidragande faktor till ökad kunskap om hur man kan förbättra vårdens verksamheter.


KATEGORI
Case
TIDSÅTGÅNG
Varierar
ANTAL MEDVERKANDE
1 + flera medarbetare
SVÅRIGHETSGRAD
Lätt

MATERIAL
 • Dator
 • Papper
 • Penna
 • Telefon

När ska verktyget användas?

Webbaserade- eller pappersenkäter är ett sätt att ta med patienternas perspektiv i vårdens förbättring. Enkäter är ett snabbt och billigt sätt att få feedback av många patienter, till skillnad från patientberättelser där man samlar in djupare information från ett fåtal patienter.


Hur gör man?

 • Börja med att definiera syftet med enkäten. 
 • Undersök om liknande frågor ställs via till exempel kvalitetsregister eller på annat håll i er verksamhet.
 • Hör efter om din organisation erbjuder stöd för både utformning och utskick av enkäten. 
 • Skapa enkäten genom att formulera enkla frågor som är lätta för patienter att förstå. Ha med patienterna som en resurs när du utvecklar frågorna. 
 • När enkäten skickas ut, informera patienten om syftet med enkäten och om hur ni sparar svaren. 
 • Det är viktigt att också informera patienten om att deras anonymitet tillvaratas. 
 • Sammanställ enkätsvaren och diskutera hur man med hjälp av dem kan göra en förbättring. 
 • Återkoppla till patienterna genom att beskriva hur enkätsvaren gav information och inspirerade till förbättring.

Utmaningar

För många och långa frågor gör att intresset att fylla i enkäten minskar. Det är också viktigt att formulera frågorna så att svaren blir användbara.


 Mer information


 

MATERIAL
 • Dator
 • Papper
 • Penna
 • Telefon