kontakt person

Brukarrevision

Brukarrevision är ett sätt att få djupare inblick i hur er verksamhet betraktas ur en patients perspektiv. Revisionen går ut på att brukare intervjuar brukare. Den görs av personer med erfarenhet av att vara brukare, patienter eller anhöriga. Vid brukarrevision får verksamheten ofta reda på sådant som annars inte skulle upptäckas. Brukarrevisorn har genomgått en skräddarsydd utbildning.


KATEGORI
TIDSÅTGÅNG
Varierar
ANTAL MEDVERKANDE
1-2 personer + patienter
SVÅRIGHETSGRAD
Medel

När ska verktyget användas?

Brukarrevision används för att få en djupare insikt om patienternas synpunkter – attityder, åsikter och förhoppningar – om er verksamhet. Det är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete.


Hur gör man?

  • Fundera på syfte och mål med en brukarrevision.
  • Sätt upp en tidplan.
  • Kontakta en brukarrevisor, eller undersök om det finns patienter eller patientrepresentanter som inte är kopplade till er verksamhet som är intresserade av uppdraget. Patienten eller patientrepresentanten behöver ha genomgått en utbildning.
  • Brukarrevisorerna bildar ett team som planerar och förbereder inför besök på verksamheten. De utformar även ett informationsbrev eller anordnar ett informationstillfälle om uppdraget till både patienter och personal på verksamheten.
  • Brukarrevisorerna bestämmer arbetsprocessen och metodiken kring hur de ska samla in informationen.
  • Genom systematiska behovsanalyser till exempel med stöd av verktyget patientintervju eller verktyget fokusgrupp analyserar, utvärderar och sammanställer brukarrevisorer era patienters synpunkter och vad som kan utvecklas i verksamheten.
  • Brukarrevisorerna presenterar resultaten i en rapport som redovisas för både patienter och personal.
  • Resultaten kan ge nya idéer för att förbättra och utveckla er verksamhet.

Utmaningar

Det kan vara svårt att hitta en brukarrevisor eller en patient som är intresserad av uppdraget. Här kan man ta hjälp av patientföreträdare och patientorganisationer.

En brukarrevision är ett ganska omfattande arbete som kan kosta, därför behöver verksamheten ha budget för denna.

Om patienter vill vara anonyma bör man ta deras önskemål i beaktande.


Mer information