26 September

QRC Forum: Ny dataskyddsförordning 2018

Välkommen till höstens första QRC Forum – om den nya dataskyddsförordningen!

I april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Förordningen utgör en ny generell reglering för personuppgiftsbehandling inom EU och ersätter det nuvarande dataskyddsdirektivet när den börjar tillämpas den 25 maj 2018.

Det huvudsakliga syftet med förordningen är att ytterligare harmonisera och effektivisera skyddet för personuppgifter för att förbättra den inre marknadens funktion och öka enskildas kontroll över sina personuppgifter. 

Innehåll

– Översiktlig redovisning av utredningens resultat.
– Beskrivning av och exempel på hur registrens IT-plattformar kommer att få arbeta i framtiden.
– Möjlighet att ställa frågor.

Medverkande

Josef Driving, SLL Juridik
Diana Färje, jurist, Karolinska
Sven Wallnerström, jurist, SLSO
Katrin Högstedt, jurist, Södersjukhuset
Hans Lindqvist, QRC Stockholm

 

lagbok_3

 

Bakgrund

Dataskyddsförordningen baseras till stor del på dataskyddsdirektivets struktur och innehåll, men innebär en rad nyheter såsom en utökad informationsskyldighet, administrativa sanktionsavgifter och inrättandet av Europeiska dataskyddsstyrelsen. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna, men både förutsätter och möjliggör kompletterande nationella bestämmelser av olika slag.

Regeringen har bedömt att det finns ett behov av att ta fram en nationell reglering som på ett generellt plan kompletterar förordningen och har därför tillsatt en utredning som ska lämna sådana förslag (Ju 2016:04). Utredningen ska bl.a. undersöka vilka kompletterande nationella föreskrifter, exempelvis processuella bestämmelser, som förordningen kräver och överväga vilka kompletterande bestämmelser om t.ex. behandling av känsliga personuppgifter och personnummer som bör införas i den svenska generella regleringen.

Utredaren ska
– undersöka vilka konsekvenser dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Socialdepartementets verksamhetsområde,
– undersöka vilka anpassningar av de författningar som hör till Socialdepartementets verksamhetsområde som krävs eller bör göras med anledning av dataskyddsförordningen, och
– lämna behövliga och lämpliga författningsförslag

Utredningen kommer att ha lämnat sitt förslag till regeringen den 31 augusti. Vilket ger oss en del tid att läsa igenom och fundera över vilka konsekvenser detta kommer att få för våra kvalitetsregister.

Vi kommer att ta hjälp av SLL-juridik samt våra Personuppgiftsombud för att översiktligt berätta om utredningens resultat samt svara på de frågor som kommer upp efter den dragningen.


Tid och plats

Tisdag den 26 september
Kl 15 –17.30
Coor konferens, Västgötagatan 5, Stockholm


Anmälan

Anmäl dig här.

QRC Forum är alltid kostnadsfritt.


Kontakt

Hans Lindqvist QRC Stockholm

Hans Lindqvist