Förbättringscoach 15 hp

Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, 15 hp

Kursen är för dig som vill driva varaktigt förbättringsarbete på din klinik med stöd av kvalitetsregister och samtidigt lära och praktisera coachingmetodik.

 

Kursbeskrivning
Kursen bygger på att deltagarna varvar teori med praktik och involverar förutom kursdeltagaren även teammedlemmar från verksamheten.

Kursdeltagaren får lära sig förbättringsarbetets teoretiska grunder och får coacha ett tvärprofessionellt team i sin verksamhet. Chefer som är kopplade till verksamheten erbjuds delta i ett särskilt ledarskapsspår.

Utbildningen förmedlar en struktur för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete. Teamet träffas regelbundet och arbetar kring ett förbättringsområde, med koppling till ett kvalitetsregister. Teamets arbete framåt följer en beprövad struktur som syftar till att uppnå förbättrade resultat för patient och organisation.

 

Lärandemål

Utbildningen bygger på fyra kärnområden: förbättringskunskap, coaching och förändringspsykologi, kvalitetsregister och mätningar samt patientsamverkan. Efter fullföljd kurs ska kursdeltagaren kunna:

 

Förbättringskunskap
Känna sig säker på verktyg, metoder och teori inom förbättringskunskap. Ha kunskap om när olika verktyg används i förbättringsarbetets olika faser. Definiera och analysera sitt kliniska mikrosystem och dess processer.

Patientsamverkan i förbättringsarbete
Få förståelse för hur patientsamverkan kan bidra till vårdens utveckling på systemnivå. Känna sig väl förtrogen med att använda metoder för samverkan med patienter och närstående genom att tillämpa verktyg för patientsamverkan i förbättringsarbetet.

Coaching och förändringspsykologi
Lära sig metoder, förhållningssätt och motivationsskapande strategier för coaching av individer och grupper. Praktiskt coacha ett tvärprofessionellt team och bli trygg i hur man kan stödja medarbetare i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten.

Mätningar och kvalitetsregister
Kunna använda olika typer av mätningar i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Förstå vad kvalitetsregister är och hur de kan användas som verktyg för framgångsrikt och hållbart förbättringsarbete.

 

Ur kursinnehållet
Förbättringsarbete i teori och praktik
Coachingens konst, processer och verktyg
Mätningar och kvalitetsregisterdata
Patientsamverkan i förbättringsarbete

 

Målgrupp/behörighet
Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården. Verksamhetschefen ska godkänna deltagandet. Kursen kräver att verksamheten sätter samman ett tvärprofessionellt förbättringsteam som kursdeltagaren regelbundet träffar och coachar i förbättringsarbetet. Kursen kräver också att verksamheten avser att använda ett kvalitetsregister.

 

Kursupplägg
Kursen löper från 3 september 2018 – 3 juni 2019 (9 månader) och innefattar sju fysiska heldagar i Stockholm, samt fem virtuella distansmöten. Däremellan arbetar kursdeltagaren med sitt lokala förbättringsteam och fullföljer sina individuella studieuppgifter på distans. Kursdeltagaren får regelbunden och personlig uppföljning och coachning samt minst ett besök på sin arbetsplats. Delar av kursmaterialet är på engelska och delar av föreläsningar och diskussioner kommer att genomföras som virtuella distansmöten via Adobe Connect.

 

Tid och plats
Kursstart 3 september 2018

Virtuella möten (kl. 13 – 15:30) den 20 september, 8 november, 6 december 2018 samt 21 februari och 11 april 2019.

Fysiska träffar (heldagar) den 3 september 2018 samt 17 januari och 3 juni 2019. Teammedlemmar och chefer är inbjudna på de två senare av dessa.

Internat med övernattning 2 – 5 oktober 2018.

De fysiska kursträffarna hålls i Stockholm med omnejd.

 

Pris
29 000 kronor exkl. moms

I kurspriset ingår kurslitteratur, måltider vid fysiska träffar för samtliga deltagare och övernattning vid internatet (2 – 5 oktober).

Resor till och från fysiska träffar ingår ej.

 

Ledarskapsprogram
Ledningen är avgörande för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Därför erbjuder vi ett anpassat program för chefer och ledare med koppling till de team som går kursen ”Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister”.  Ledarskapsrogrammet löper parallellt med kursen. Det riktar sig till ledare och chefer inom hälso- och sjukvården. 

Läs mer här.
Välkommen att kontakta Helena Hvitfeldt för mer information.

 

Kursledning
Kursen är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI) Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik och QRC Coachingakademi. Föreläsarna kommer från KI och QRC Coachingakademi.

Helena Hvitfeldt, kursansvarig och Programchef QRC Coachingakademi, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, LIME Karolinska Institutet

 

Tidigare kursdeltagare
”Man känner att man är en del i något stort!”
”Det är viktigt och känns rätt, att professionell stolthet och arbetsglädje är centralt”
”Det är så här man ska jobba med kvalitetsregister”

 

Läs mer om utbildningen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, 15 högskolepoäng och sök till kursen här.

Ladda ner folder om utbildningen här.