Utbildning

Vi erbjuder ett utbildningsprogram i tre delar

Utbildning till förbättringscoach
En person i verksamheten utbildas till förbättringscoach genom uppdragsutbildningen ”Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister”, som ger 15 högskolepoäng vid Karolinska Institutet.

Teamutveckling
Förbättringscoachen som går utbildningen har ett kliniskt team, som engageras i det lokala förbättringsarbetet. Teamet medverkar vid två seminarier för att presentera sina resultat och dela erfarenheter. Varje team får stöd och verktyg för att ta med patientens perspektiv på ett meningsfullt sätt.

Ledarskapsprogram
En till två chefer med koppling till teamet har möjlighet att delta i ett särskilt utformat ledarskapsprogram.

Syftet med det nio månader långa utbildningsprogrammet är att öka kapacitet, kompetens och vilja att integrera kvalitetsregistren i kontinuerligt kvalitetsförbättring på alla nivåer i sjukvården på ett sätt som ger värde för patienterna och också uppfyller villkoren för sjukvårdspersonalens förutsättningar. Syftet är också att alla deltagare ska uppleva en verklig förbättring med stöd av kvalitetsregister och andra förbättringsverktyg. Deltagarna i programmet är förbättringscoacher, kliniska team och chefer.

 

Vi arbetar efter ett koncept som är grundat på forskning och evidensbaserade förbättringsmodeller. Viktiga ingredienser för utbildningsprogrammets framgångar är:

Kvalitetsregister som verktyg för att fokusera, benchmarking och mätning av lokala förbättringsresultat.

Parallella program/utbildningar för förbättringscoacher och chefer.

Personlig coaching av förbättringscoacherna under utbildningens gång.

Tillgång till professionellt nätverk under och efter avlutat program/kurs.

Inrättande av uppdragsutbildning för förbättringscoacher, som ger
15 högskolepoäng vid KI.

Utveckling av särskilt stöd för patientmedverkan i förbättringsarbetet.

 

Med stöd av utbildningsprogrammet har deltagande verksamheter på kort tid utvecklat goda resultat i flera dimensioner:

Förbättrade utfall direkt för patienterna – som sänkta HbA1c-värden för patienter med typ1-diabetes, förbättrade blodtrycks- och kolesterolvärden hos patienter efter hjärtinfarkt.

Förbättrade processer med hög klinisk betydelse för patienternas hälsa och överlevnad – som snabbare ”door-to-needle”-tid vid akut stroke och minskad ventilatortid i intensivvård.

Användarstyrd utveckling av kvalitetsregister för ökad verksamhetsnytta – kvalitetsregister har deltagit i programmet och stöttat teamen vid verksamheterna. Detta har medfört ökad kunskap om verksamhetens register, ökad användning av utdata och att registren nu anpassar sina in- och utdataportaler till kliniskt förbättringsarbete.

Professionell utveckling på individuell, team- och organisationsnivå i form av ökad användning av kvalitetsregister, förbättrat teamarbete och professionellt samarbete. Deltagande chefer har fått en tydligare roll och engagemang i förbättringsarbetet.

Hållbart förbättringsarbete – utvecklingen av ett professionellt nätverk för de förbättringscoacher som genomfört utbildningen stödjer möjligheter till att bygga upp en verksamhet för kontinuerligt förbättringsarbete i vården.

 

Mer information
Läs mer och ansök till utbildningen Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, 15 högskolepoäng vid Karolinska Institutet här.
Ladda ner folder om utbildningen här.
Kontakta Coachingakademin för mer information.